نویسنده = علی راحمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-37

علی راحمی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی