نویسنده = علی ایمانی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی تعدادی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-46

علی مومن پور؛ علی ایمانی