نویسنده = غلامحسین داوری نژاد
تعداد مقالات: 2
1. اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 165-184

فهیمه آزموده؛ غلامحسین داوری نژاد؛ نسرین مشتاقی؛ حسین آرویی


2. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 172-192

رضا موسی زاده؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ علی مختاریان