کلیدواژه‌ها = فنول
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 79-95

10.22069/jopp.2019.15331.2377

طاهر سقلی؛ محمداسماعیل امیری؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی؛ علی مومن پور