تأثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

برای ارزیابی اثر استفاده از پساب و طوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی شهر یاسوج انجام شد. عامل اصلی آزمایش شامل آبیاری با پساب در 5 سطح [آبیاری با آب معمولی بدون پساب در کل فصل رشد (I1)؛ نیمه‌ اول فصل رشد گیاه آبیاری با پساب و ادامه فصل رشد گیاه آبیاری با آب معمولی (I2)؛ عکس تیمار I2 (I3)؛ آبیاری یک در میان با آب معمولی و پساب (I4)؛ آبیاری با پساب در کل فصل رشد (I5)] و عامل فرعی شامل کود نیتروژن در سه سطح (0= N 80=80, N0 و 160=160 N کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود. تاثیر تیمار آبیاری، سطوح کود نیتروژن و برهمکنش تیمار آبیاری × سطوح کود نیتروژن بر صفت عملکرد علوفه‌تر از لحاظ آماری معنی¬دار گردید. بیشترین عملکرد علوفه‌¬تر معادل 2897 گرم در متر مربع در تیمار I4N80 و کمترین عملکرد علوفه‌¬تر معادل 1863 گرم در متر مربع در تیمار I1N0 بود. نتایج بیانگر این مطلب می¬باشد که کاربرد پساب باعث کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید علوفه ذرت¬ شیرین می¬گردد. بر اساس نتایج مقایسه میانگین، بیشترین و کمترین میزان پروتئین علوفه¬ گیاه به ترتیب در سطوح آبیاری I5 و I1، معادل 6/13 و 9/5 درصد و بیشترین و کمترین میزان خاکستر به ترتیب در سطوح آبیاری I5 و I1، معادل 2/16 و 5/12 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Irrigation with Urban Sewage and Nitrogen Fertilizer Levels on Yield Quantity and Quality forage of Sweet Corn

نویسندگان [English]

  • mohamad javad fereidooni
  • Hooshang farajee
  • Hamid reza Owliaie
چکیده [English]

The study was carried out to examine the effects of urban sewage and nitrogen fertilizer levels on yield quantity and quality forage of sweet corn was evaluated in Yasouj at 2009. The main experimental factor consisted of 5 irrigation levels including: common irrigation water without sewage effluent until the end of plant growth (I1), the first half of plant growth period with sewage effluent and the second period with common irrigation water (I2), inverse of treatment I2 (I3), alternate irrigation with common irrigation water and sewage effluent till the end of the plant growth (I4), sewage effluent till the end of the plant growth (I5), and the sub factor was 3 N rates (N0=0, N80= 80 and N160=160 kg N ha-1) a split plot in a completely randomized design with three replications. Irrigation treatments, nitrogen fertilizer levels and interaction of irrigation treatments and nitrogen fertilizer levels were significant on fresh forage yield. The highest fresh forage yield was obtained in treatment I4N80 2897 gr m-2 respectively. Minimum fresh forage yield was in treatment I1N0 as 1863 gr m-2 respectively. The results show this subjects, application of sewage effluent reduced nitrogen fertilizer rate of sweet corn. Means comparison showed that Maximum and minimum of crud protein percent forage were measured in I5 (%13.6) and in I1 (%5.9), respectively and Maximum and minimum of ash forage were measured in I5 (%16.2) and in I1 (%12.5), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ash
  • chlorophyll
  • Fiber
  • Protein
  • sweet corn