اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی شهرکرد

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

4 رزیدنت بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده

به منظور بررسی پاسخ ویژگی¬های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Frosk.) به کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای اوره و زیستی آزمایشی در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1390 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل، C: شاهد (بدون مصرف کودهای اوره و زیستی)، U: 88 کیلوگرم اوره در هکتار، Az: ازتوباکتر، My+Az: میکوریزا + ازتوباکتر، Az+50% U: ازتوباکتر + 44 کیلوگرم اوره در هکتار، My+U: میکوریزا + 88 کیلوگرم اوره در هکتار، My+Az+50%U: میکوریزا + ازتوباکتر + 44 کیلوگرم اوره در هکتار بودند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه در شرایط کاربرد جداگانه ازتوباکتر کمتر از کاربرد جداگانه اوره بود ولی عملکرد موسیلاژ آن مشابه تیمار کاربرد اوره بود. تلفیق ازتوباکتر با اوره و یا میکوریزا تغییری در عملکرد دانه و موسیلاژ در مقایسه با اوره ایجاد نکرد. بیشترین عملکرد دانه و موسیلاژ به ترتیب با 931 و 166 کیلوگرم در هکتار با بکارگیری میکوریزا + 88 کیلوگرم اوره در هکتار بدست آمد. با این وجود کوددهی تأثیری بر فاکتور تورم و درصد موسیلاژ اسفرزه نداشت. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که استفاده از مایه تلقیح میکوریزا توأم با اوره موجب افزایش 54 درصدی تولید دانه اسفرزه می‌گردد، که این پتانسیل استفاده از میکوریزا را جهت تولید اسفرزه در شرایط مزرعه تأیید می¬نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect urea and biological fertilizers on quantitative and qualitative yield of isabgol (Plantago ovata Frosk.) medicinal plant

نویسنده [English]

  • Seyfollah Fallah 2
1 Ghasemi
چکیده [English]

In order to evaluate the response of quantitative and qualitative characteristics of the isabgol (Plantago ovata Frosk.) medicinal plant to separate and combined application of urea and biofertilizer an experiment was conducted in a randomized complete block design at the Research Farm of Shahrekord University in 2011. The experimental treatments consisted of control (no urea and biological fertilizers), U: 88 kg urea/ha, Az: Azotobacter, My + Az: mycorrhiza + Azotobacter, Az +50% U: Azotobacter + 44 kg urea /ha, My + U: mycorrhiza + 88 kg urea/ha, My + Az +50% U: mycorrhiza + Azotobacter + 44 kg urea/ha. The results indicated that the seed yield under separate application of Azotobacter was less than separate application of urea; however the mucilage yield was similar to urea. The combination of Azotobacter with urea and/or mycorrhiza did not change in seed and mucilage yield in compared to urea. The maximum of seed and mucilage yield (931 and 166 kg/ha, respectively) were recorded with using mycorrhiza + 88 kg urea/ha. However, amended fertilizer had no significant effect on swelling factor and the percentage of isabgol mucilage. In conclusion, the combined use of mycorrhiza inoculant and urea leads to increase (54%) in yield, which can be verified potential of mycorrhiza application for isabgol production under field conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological fertilizer
  • integrated fertilizer
  • isabgol
  • Mucilage
  • Seed yield