بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 محقق

3 کارشناس ارشد

چکیده

جهت بررسی اثرات مختلف ماده آلی اسید هیومیک بر روی سه رقم گوجه فرنگی، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه ای واقع در اراضی بخش احمد آباد( حومه مشهد) در خراسان رضوی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای طرح شامل چهار سطح اسید هیومیک 0 ، 1 ، 5/1 و 2 (کیلوگرم بر هکتار) و سه رقم گوجه فرنگی با نامهای (Super CH ,Estern , Super Chief) بود. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ، همه صفات جز pH میوه، در سطح یک درصد اختلاف معنی دار داشتند . سطح 3 اسید هیومیک (5/1 کیلو گرم بر هکتار) باعث بیشترین افزایش در وزن خشک میوه و برگ، عملکرد نهایی و شاخص بریکس نسبت به سطح شاهد شد. اثرات متقابل مصرف سطوح مختلف اسید هیومیک در سه رقم گوجه فرنگی بر روی اکثر صفات، جز شاخص بریکس و وزن خشک میوه ، در سطح 5% معنی دار بود. بیشترین عملکرد نهایی (67/65 تن در هکتار) و وزن خشک میوه (00/133گرم) متعلق به رقم super chiefدر غلظت 5/1 کیلوگرم بر هکتار اسید هیومیک بود. بیشترین میزان شاخص بریکس 34/7 درصد متعلق به رقم Super CH در سطح مصرف 5/1 کیلوگرم بر هکتار هیومیک اسید بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different amounts of organic humic acid On the quantity and quality of tomato varieties(Lycopersium esculantium

نویسندگان [English]

  • ali Bagherzadeh 1
  • mohsen ghasemi 1
  • Mahboobe Ebrahimi 2
  • behnam salehi 3
1 Professor of University
2 Scholar
3 post graduate
چکیده [English]

In order to investigate the effects of humic acid on three tomato varieties, a field experiment was conducted as a split-plot design experiment based on randomized complete block design (RCBD) with 3 replications in Ahmad Abad part in Khorasan Razavi, during 2009-2010 .Two factorial combinations were four levels of humic acid (0, 1, 1.5, and 2 kg.ha-1) and three tomato varieties (Super CH, Estern , Super Chief). According to the results, all characteristics (except fruit pH) were significantly different (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • tomato varieties
  • Humic acid
  • Brix index
  • Yield
  • Dry weight