تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از روشهایی که اخیرا در کشور بمنظور پایش محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می¬گیرد، استفاده از تصاویر ماهواره¬ای می¬باشد. با هدف تخمین عملکرد مزارع گندم بوسیله تصاویر ماهواره لندست سنجنده TM و ETM+، 13 مزرعه گندم در دو سال 1388 و 1389 در شهرستان مشهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تصاویر لندست مربوط به سه تاریخ 8 و 27 خرداد و 4 تیرماه سال 88 و 18 اردیبهشت، 3 و 19 خرداد سال 89 و داده¬های زمینی شامل عملکرد مزارع، مرحله رشدی و موقعیت جغرافیایی آن¬ها در تاریخ-های مشابه بود، موقعیت جغرافیایی مناطق بوسیله دستگاه GPS ثبت شد. سپس تعدادی از شاخص¬های گیاهی از روابط بین باندها استخراج و روابط همبستگی بین عملکرد با شاخص¬ها و باندها محاسبه شد. نتایج نشان داد از بین تصاویر سال 88، بالاترین همبستگی در تصویر 27 خرداد مشاهده شد (همزمان با مرحله خمیری شدن دانه گندم) و در سال 89 نیز در مرحله خمیری شدن دانه ( تاریخ 19 خرداد سال 89) بدست آمد. بالاترین همبستگی با عملکرد در سال 88 در باند قرمز با ضریب تبیین 76/0 مشاهد شد. بعد از آن بیشترین دقت مربوط به شاخص¬های PD311 و PD312 در جایگاه بعدی قرار گرفتند. در سال 89 نیز باند قرمز بالاترین همبستگی را با عملکرد داشت. شاخص¬های NDVI و SAVI همبستگی قابل قبولی با عملکرد نداشتند. در نهایت بهترین همبستگی با عملکرد بوسیله روش رگرسیون خطی چند متغیر بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wheat yield estimation using landsat images and field observation: A case study in Mashhad

نویسنده [English]

  • nasrin salehnia 1
چکیده [English]

Remote sensing is one of the techniques recently used in order to monitoring and predicting crop yield. The objective of this study was predicting wheat yield in Mashhad during 2009 and 2010 by Landsat (TM) and (ETM+) images with ground based data. For this purpose, three images dated 6, 14 and 22 Jun 2009 and 8 and 24 May and 9 Jun 2010 were analyzed and vegetation indices were computed. Field data included wheat growth stage, yield and geographical position Results showed that the best relation between yield and indices were obtained in 14Jun 2009 and 14May 2010. These dates coincided with milky and maturity stages of wheat. Cumulative indices estimated yield prediction more precisely than others indices. Red band had the highest correlation (r2= 0.76) with yield among the other band. Through the other indices, PD311 and PD312 had the best correlation with the yield. Correlation between NDVI and yield was not significant. The best correlation with the yield was obtained by applying the multi linear regression method (r2=0.83).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield prediction
  • Remote sensing
  • TM and ETM+ sensors
  • Vegetation indices
  • NDVI