اثر روش ‏های مختلف پرایمینگ بذر بر صفات جوانه‌زنی سیاه دانه (Nigella sativa) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه یاسوج

چکیده

به منظور بررسی اثر انواع پرایمینگ بر جوانهزنی بذر سیاهدانه در شرایط تنش شوری، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج سطح پرایمینگ (اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم (یک و سه درصد)، سالیسیلیک اسید (2/0 و 5/0 میلی‌مولار) و هیدروپرایمینگ)) و چهار سطح شوری (صفر، 75، 125 و 175 میلیمولار از کلرید سدیم) بود. در شرایط بدون تنش، بیشترین درصد و سرعت جوانهزنی را نیترات پتاسیم سه درصد و بیشترین طول ساقهچه و ریشهچه، بنیه بذر و وزن ساقهچه با اعمال هیدروپرایمینگ مشاهده شد. در شرایط 75 میلیمولار کلرید سدیم، نیترات پتاسیم یک درصد منجر به افزایش سرعت و درصد جوانهزنی و وزن ذخایر مصرف شده بذر گردید. بیشترین طول ساقهچه و بنیه بذر نیز مربوط به هیدروپرایمینگ بود و سالیسیلیک اسید 5/0 میلی‌مولار وزن ساقهچه و کارائی تبدیل ذخایر بذر بیشتری را دارا بود. با افزایش غلظت نمک به 125 میلیمولار، نیترات پتاسیم 3٪ سرعت جوانهزنی، بنیه بذر، طول ساقهچه و ریشهچه را بهبود داد. پرایمینگ با سالسیلیک اسید 5/0 میلی‌مولار وزن ذخایر انتقال یافته بیشتری داشت و در سالسیلیک اسید 2/0 میلی‌مولار بیشترین وزن ساقهچه مشاهده شد. در بالاترین سطح تنش شوری (175 میلیمولار کلرید سدیم)، پرایمینگ با نیترات پتاسیم 3٪ طول ساقهچه، بنیه بذر و وزن ریشهچه بالاتری را نشان داد؛ بیشترین درصد و سرعت جوانهزنی با کاربرد هیدروپرایمینگ مشاهده شد. بیشترین وزن ذخایر مصرف شده بذر مربوط به سالیسیلیک اسید 5/0 میلی‌مولار بود و سالیسیلیک اسید 2/0 میلی‌مولار، طول ریشه‌چه و وزن ساقه چه بالاتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different seed priming on germination traits in Black cumin (Nigella sativa) under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Balouchi 1
  • Susan Ahmadpour Dehkordi 2
1 Assistant Professor of Agronomy and Plant Breeding Department, Yasouj University
2 M.Sc. Student of Agronomy, Agronomy and Plant Breeding Department, Yasouj University
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of priming on germination of Black cumin under different levels of salinity, a factorial experiment on base of completely randomized design was conducted with three replications. The main factors consisted of five levels of priming (osmopraiming with KNO3 (1 and 3%), salicylic acid (SA) (0.2 and 0.5 mM) and a hydropriming)) and four salinity levels (zero, 75, 125 and 175 mM of NaCl), respectively. With out Stress condition, the highest percentage and rate of germination was obtained by 3% KNO3 priming and the highest length and weight of shoot and rootlet and seed vigor by hydropriming. In saline with 75 mM NaCl, 1% KNO3 priming resulted to increase in rate and percentage of germination and seed reserves were consumed. Maximum shoot length and seed vigor were also associated to hydropriming and priming with 0.5 mM (SA) had more shoot weight and conversion efficiency of seed reserves. With increasing salt concentration to 125 mM, 3% KNO3 priming improved germination, vigor, and shoot and rootlet length. Priming with 0.5 mM (SA) had more weight of transferred reserves and in 0.2 mM (SA) priming the highest shoot weight was observed. At the highest level of salinity (175 mM NaCl), priming with 3% KNO3, showed a higher shoot length, vigor and weight of rootlet. The highest germination percentage was observed with the use hydropriming. Maximum weight of consumption seed reserves was belonge to 0.5 mM SA, and 0.2 mM SA, showed higher shoot and rootlet length and weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydropriming
  • osmopraiming
  • Black cumin
  • Germination traits
  • Salinity stress