شناسایی و تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی و مرکزی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

بیماری شانکر باکتریایی هسته¬داران با عامل (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae یکی از بیماری‌های شایع درختان میوه هسته¬دار در استان¬های شمالی و مرکزی ایران می¬باشد. به منظور شناسایی جدایه‌های عامل بیماری، طی سال¬های 1390-1389، 105 جدایه به ‌دست آمده از باغ‌های درختان میوه هسته¬دار واقع در مناطق مختلف استان¬های اردبیل، آذربایجان ‌شرقی، گیلان، مازندران، خراسان ‌رضوی، تهران و قزوین از نظر فنوتیپی، بیماری¬زایی و الکتروفورز پروتئین¬های سلولی و وجود ژن سرینگومایسین (syrB) مورد بررسی قرار گرفتند. جدایه¬ها از نظر ویژگی¬های فنوتیپی و الگوی پروتئین¬های سلولی اختلاف¬های جزئی نشان دادند. همه جدایه¬ها روی هلو دارای قدرت بیماری¬زایی بالایی بودند و از این نظر مشابه به نظر رسیدند. همه¬ی جدایه‌ها به همراه جدایه¬ی استاندارد، قطعه¬ی 752 جفت بازی با آغازگر syrB را تکثیر کردند. تنوع ژنتیکی بین جدایه¬ها با دو روش BOX-PCR و IS50-PCR بررسی شد. آنالیز خوشه‌ای نتایج به دست آمده نشان داد که در BOX-PCR در سطح تشابه 73 درصد، جدایه¬ها به 9 گروه و با IS50-PCR به 8 گروه و با ترکیب همه آغازگرها به 11 گروه تقسیم شدند. بین تنوع ژنتیکی جدایه‌ها و منشأ جغرافیایی آنها ارتباط معنی داری وجود نداشت. نتایج نشانگر وجود تنوع ژنتیکی بالا درون جدایه¬های مختلف Pss عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته¬دار بود. در این بررسی ارتباط مشخصی بین منشأ جغرافیایی جدایه¬ها و گروه¬های حاصل از بررسی تنوع ژنتیکی آنها مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and genetic diversity of Pseudomonas syringae pv. syringae strains causing bacterial canker in stone fruits in several northern and central provinces of

نویسنده [English]

  • valeh abasi
چکیده [English]

Bacterial canker of stone fruits caused by Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) is widespread throughout Ardebil and Azarbaijane sharghi provinces. In this research samples were collected from various areas in Ardebil, Eastern Azarbaijane, Guilan, Mazandaran, Khorasane Razavi, Tehran and Qazvin provinces during 2010-2011. A total of 105 bacterial isolates were compared based on their phenotypic (physiological & biochemical) characteristics, pathogenicity and total cellular protein profiles (SDS-PAGE). Pss strains showed slight differences in phenotypic characteristics and protein profiles. All 105 strains of Pss tested were highly pathogenic on peach seedlings. All strains appeared to be similar in pathogenicity. All Pss isolates and Pss141 amplified a 752-bp fragment with the syrB primers. Genetic diversity among the strains was assessed by BOX- and IS50-PCR. Strains formed 9 and 8 clusters in the BOX-PCR and IS50-PCR, at 73% similarity level, respectively and by the combination data set of both BOX and IS50-PCR, strains formed 11 clusters. There was no significant correlation between genetic diversity and geographical origin of the isolates. The results demonstrated the existence of a considerable genetic diversity among Pss strains causing canker of stone fruit trees in various provinces of Iran. In this study, no correlation was observed between the Pss strains origin and their clusters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial canker
  • Pseudomonas syringae pv. syringae
  • genetic diversity
  • BOX-PCR
  • IS50-PCR