مطالعه تنوع ژنوتیپهای انار وحشی و تجاری شمال ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of wild and commercial pomegranates genotypes from the North of Iran using morphological traits