وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در استان گلستان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی -واحد دامغان و محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استانگلستان

2 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

3 هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده

به منظور ردیابی سرولوژیکی ویروس لکه حلقوی توتون (TRSV) در یکی از مهم ترین مناطق کاشت سویای کشور، استان گلستان، در سال زراعی 1387 از بوته های مشکوک ارقام دی پی ایکس، گرگان 3، ویلیامز، پرشینگ و جی کا که علایم بدشکلی برگ، کوتولگی بوته، نکروز و سوختگی جوانه انتهایی را نشان می دادند، نمونه¬برداری شد. نمونه ها از نظر میزان آلودگی به ویروس TRSV با روش DAS-ELISA و با استفاده از آنتی بادی اختصاصی مورد آزمون قرار گرفتند. وجود ویروس در استان تایید و میزان آلودگی متفاوتی در ارقام مختلف سویا اثبات گردید. رقم دی پی ایکس با 50 درصد آلودگی و ارقام جی کا و گرگان3 بدون آلودگی، به ترتیب بیشترین وکمترین میزان آلودگی را دارا بودند. جهت بررسی پراکنش ویروس در استان، آلوده ترین رقم، دی پی ایکس، انتخاب و توزیع فراوانی های مشاهده شده بر اساس یک طبقه بندی دو حالتی (از نظر آلودگی و یا عدم آلودگی به ویروس TRSV) با استفاده از جدول توافقی χ2، در سطح اطمینان 05/0 =α انجام شد. متوسط میزان آلودگی 10 درصد گزارش گردید. نتایج تحقیق اختلاف معنی دار بین میزان آلودگی در چهار ناحیه از استان گلستان شامل ناحیه غربی (شهرستان های بندرگز و کردکوی)، مرکزی (شهرستان علی آباد)، شرقی (آزاد شهر و مینودشت) و گرگان (دارای بیشترین سطح کشت) نشان داد. ناحیه غربی با 5/21 درصد و ناحیه مرکزی بدون آلودگی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان آلودگی را دارا بودند.
کلمات کلیدی : استان گلستان، سویا، ویروس لکه حلقوی توتون، سرولوژی، پراکنش

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infection status of soybean field to Tobacco ringspot virus (TRSV) in Golestan province

نویسندگان [English]

  • samira shameli 1
  • saeid nasrollanejad 2
  • majid hashemi 3
1 Former M.Sc. student of Dept. of Plant pathology, Azad University of Damghan, Iran and researcher in Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center of Golestan
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Seed and Plant Improvement Institute, Karaj
چکیده [English]

Infection status of soybean field to Tobacco ringspot virus (TRSV) in Golestan province

In order to serological detection of Tobacco ringspot virus in soybean fields of Golestan province, during 2008 growing season, infected samples of DPX, Gorgan3, Williams, Pershing and JK cultivars with leaf malformation, stunting, necrosis and terminal bud blight symptoms, were collected and tested by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method using specific polyclonal antibody. Different infection was registered in different cultivars. DPX cultivar with 50% infection and JK and Gorgan3 without any infection had higher and lower infection respectively. Distribution homogeneity of TRSV in different regions of Golestan province, was surveyed by cross tabs, χ2, in = α0.05 in most infected cultivar, DPX. Overall, 10% infection was registered for the province. Results showed significantly different infection between 4 regions; Western (Bandargaz, Kordkoy), central (Aliabad), eastern (Azadshahr, Minodasht) and Gorgan in Golestan province. Western region with 21.5% and central region without any infection had higher and lower infection respectively.

Keywords: Golestan province, soybean, TRSV, serology, distribution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan Province
  • soybean
  • TRSV
  • serology
  • distribution