مقایسه مدل‌های هیدروترمال تایم جهت مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر فالاریس بر مبنای توزیع‏های نرمال، ویبول و گامبل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدل‏های هیدروترمال تایم بطور گسترده‏ای برای توصیف پاسخ جوانه‏زنی بذر به دما و پتانسیل آب بکار می‏روند. در این مطالعه، سه مدل هیدروترمال تایم توسعه یافته بر مبنای توزیع‏های آماری مختلف (نرمال، ویبول و گامبل) برای توصیف جوانه‏زنی بذر فالاریس (Phalaris minor) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل‏های هیدروترمال تایم گامبل (8/762-=AICc) و ویبول (6/762-=AICc) از دقت پیش‏بینی بیشتری در قیاس با مدل هیدروترمال تایم نرمال (6/737-=AICc) برخوردار بودند. با این وجود، اختلاف معنی‏داری بین مقدار ثابت هیدروترمال تایم، دمای پایه و میانه پتانسیل آب پایه ("ψ" _"b" ("50" ) ) برآورد شده برای جوانه‏زنی بذر فالاریس با هر سه مدل هیدروترمال تایم وجود نداشت و بترتیب در حدود 1000 مگاپاسکال درجه سانتی‏گراد ساعت، 2/4 درجه سانتی‏گراد و 1- مگاپاسال برآورد شد. بر اساس مدل هیدروترمال تایم ویبول، آستانه پتانسیل آب برای شروع جوانه‏زنی ("ψ" _"b" ("0" ) ) معادل 5/1- مگاپاسکال بدست آمد. همچنین، توزیع پتانسیل آب پایه جوانه‏زنی بذرها چوله به راست بود (57/1=λ). با در نظر گرفتن انعطاف‏پذیری توزیع ویبول، امکان تعیین چولگی توزیع پتانسیل آب پایه و برآورد آستانه پتانسیل آب برای شروع جوانه‏زنی می‏توان از این مدل بطور گسترده برای پیش‏بینی جوانه‏زنی بذر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of hydrothermal time models to seed germination modeling of Phalaris minor on the basis of Normal, Weibull and Gumbel distributions

نویسندگان [English]

  • A. Derakhshan
  • J Gherekhloo
چکیده [English]

The hydrothermal time models have been widely applied to describe the germination responses of seeds to temperature and water potential. In this study, three hydrothermal time models developed on the basis of different statistical distributions (Normal, Weibull and Gumbel) were compared to describe the Phalaris minor seed germination. Results showed that Gumbel (AICc=-762.8) and Weibull (AICc=-762.6) hydrothermal time models more accurately predicted P. minor germination than Normal (AICc=-737.6) hydrothermal time model. However, there was no significant difference among values of predicted hydrothermal time constant, base temperature and median base water potential (ψb(50)) for germination of P. minor using all three models and were estimated to be 1000 MPa C h, 4.2 C and -1 MPa, respectively. Based on the Weibull hydrothermal time model, water potential threshold for the onset of germination (ψb(0)) was equal to -1.5 MPa. Also, the distribution of base water potential for germination was right skewed (λ=1.57). Weibull hydrothermal time model can be widely used to predict seed germination by considering the flexibility of distribution, the possibility of determining the base water potential distribution skewness and estimation of water potential threshold for the onset of germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normal distribution
  • base water potential
  • hydrotime model