اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه‌زنی بذر شش گیاه زینتی فصلی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت

چکیده

سابقه و هدف: جوانه زنی سریع گیاهان حاشیه‌ای از جمله گل‌های آهار، میخک، مینای چمنی، گازانیا، همیشه بهار و کوکب کوهی باعث تسریع در ایجاد فضای سبز می‌شود. پرایمینگ یکی از تیمارهای افزایش دهنده قدرت جوانه‌زنی بذرها ‌می‌باشد. طی پرایمینگ، بذرها مقداری آب جذب کرده به طوری که مراحل اولیه جوانه‌زنی بذر انجام ‌می‌شود، اما ریشه‌چه خارج نمی‌شود. تیمار پرایمینگ باعث یکنواختی سبزشدن و کوتاه کردن زمان کاشت تا سبز شدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و غیرزنده در مرحله بحرانی استقرار گیاهچه ‌می‌شود. ترکیبات شیمیایی که به درون رویان نفوذ و فعالیت متابولیکی را تحریک ‌می‌کنند، اغلب در القای جوانه‌زنی مؤثرند. از آنجایی که آماده سازی سریع گیاهان فصلی در موفقیت احداث فضای سبز حایز اهمیت فراوان است لذا این آزمایش با هدف مطالعه اثر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی چندگیاه زینتی انجام شد.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گلهای همیشه بهار (Calandula officinalis)، میخک (Dianthus caryophyllus)، آهار (Zennia elegans)، مینای چمنی (Bellis perennis)، گازانیا (Gazania splendens) و کوکب کوهی (Rudbeckia hirta) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و سه تکرار انجام گردید. تیمارهای پرایمینگ شامل شاهد، 50 میلی‌گرم در لیتر جیبرلین، NaCl 1% و آب مقطر بود که بر روی شش گیاه مزبور اعمال شد. صفات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه‌زنی، ارزش جوانه‌زنی بذور، سرعت جوانه‌زنی، میانگین درصد جوانه‌زنی روزانه و حداکثر جوانه‌زنی روزانه بود. منحنی جوانه زنی گیاهان مورد آزمایش تحت تیمارهای مختلف نیز رسم شد.
یافته ها: نتایج نشان داد میخک، آهار و مینای چمنی بیشترین درصد جوانه‌زنی را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین جوانه‌زنی مربوط به گازانیا بوده است. از تیمارهای آزمایشی، پرایمینگ با آب بیشترین میانگین جوانه‌زنی و حداکثر درصد جوانه‌زنی را داشته و در اثرات دوجانبه تیمارهای "مینای چمنی × بدون پرایمینگ" بر درصد جوانه‌زنی، میانگین جوانه‌زنی روزانه، ارزش جوانه‌زنی، تعداد جوانه‌زنی در روز و حداکثر درصد جوانه‌زنی بذرها و همچنین "مینای چمنی × پرایمینگ با NaCl 1%" نیز بر درصد جوانه‌زنی و میانگین جوانه‌زنی بذرها بیشترین تأثیر را داشته‌اند.
نتیجه گیری: براساس نتایج این آزمایش واکنش بذر گونه های مختلف گیاهی به انواع تیمارهای پرایمینگ یکسان نبوده است ولی به طور کلی پدیده پرایمینگ موجب بهبود شاخص های جوانه زنی بذرها می شود. در این پژوهش تیمار پرایمینگ با آب حداکثر جوانه‌زنی را داشته است، از آن‌جا که این روش از پرایمینگ، ساده، ارزان و نیاز به مواد شیمیایی ندارد می‌توان این روش را به تولید کنندگان توصیه نمود.
واژگان کلیدی: پرایمینگ بذر، جوانه‌زنی بذر، گیاهان زینتیT

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming on seed germination indexes of six ornamental seasonal plants

نویسنده [English]

  • Shahram Sedaghathoor
چکیده [English]

Background and objectives : Rapid germination of margin plants, including : Zinnia, calandula, carnation, daisy, gazania and rudbeckia accelerates the creation of landscape (green lands). Priming is one of the increasing and accelerating treatments of seed germination. During priming, the seeds absorb water so that the early stages of seed germination is done, but does not appear the radicle. Priming causes to uniformity of germination and shorten the time from planting to emergence and seed protection against biotic and abiotic factors in the critical stage of seedling establishment (growth and development). Chemical compounds penetrate into the embryo and stimulate metabolic activity often effective in inducing germination. Since the rapid preparation of seasonal plants is important in successful landscape creation, Therefore, objective of this study was to evaluate the effects of seed priming on germination of some seasonal and margin planting ornamental seeds.
Materials and methods : Two-factor factorial experiment in a completely randomized design ( CRD ) with three replications had been carried out to evaluate the effect of seed priming on seed germination indices of 6 seasonal plants including : calandula (Calandula officinalis L.), carnation (Dianthus caryophyllus L.), zinnia (Zinnia elegans L.), daisy (Bellis perennis L.), gazania (Gazania splendens L.) and rudbeckia (Rudbeckia hirta L.). Treatments consisted of control, 50 mgl-1 gibberellin, NaCl 1% and distilled water. Evaluated traits were germination percent, seed germination value, germination rate, daily mean germination and daily peak germination. Germination curve of trial plants was drawn under different treatments.
Results: The results showed that carnations, zinnia and daisy have the highest percentage of germination and the lowest germination was related to Gazania. Among the priming treatments, Priming with water have the highest germination and maximum germination percentage (PV). In interaction effects, "daisy × without priming" had the highest impact on the germination percentage (ger %), mean daily germination (MDG), germination value (GV), number of germination per day and the maximum percentage of seed germination (Ger %). "Daisy × priming with NaCl 1%" (hallo-priming) had the highest impact on germination percentage and seeds mean germination.
Conclusion : Based on results, response of various species seeds to priming treatments was not the same, but priming generally causes to improve of seed germination. In this research, hydro-priming (priming with water) resulted in maximum germination, since hydro-priming is simple, cheap and without chemicals, we can suggest this manner to propagators.
Keywords : Seed priming, Seeds germination, ornamental plants

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed priming
  • Seeds germination
  • Ornamental plants
1.Afzal, I., Basra, S.H.M., Ahmad, N., Cheema, M.A., Warraich, E.A. and Khaliq, A. 2002.
Effect of priming and growth regulator treatments on emergence and seedling growth of
hybrid maize. Int. J. Agr. Biol. 4: 2. 303-306.
2.De, F. and Kar, R.K. 1994. Seed germination and seedling growth of mung bean
(Vigna radiate) under water stress induced by PEG-6000. Seed Sci. Technol. 23: 301-304.
3.Farooq, M., Basra, S.M. and Ahmad, A.N. 2007.Improving the performance of transplanted
rice by seed priming. Plant Growth Reg. 51: 129-137.
4.Ghassemi-Golezani, K., Aliloo, A., Valizadeh, M. and Mogaddam, M. 2008. Effects of
different priming techniques on seed invigoration and seedling establishment of lentil
(Lens culinaris Medik). J. Food Agr. Environ. 6: 2. 222-226.
5.Iqbal, M. and Ashraf, M. 2006. Wheat seed priming in relation to salt tolerance: growth,
yield and levels of free Salicylic acid and polyamines. Ann. Bot. Fennici. 43: 250-259.
6.Khalighi, A. 2008. Floriculture. Rozbehan Press. Pp: 187-192. (In Persian)
7.McDonald, M.B. 1999. Seed deterioration: physiology, repair and assessment. Seed Sci.
Technol. 27: 177-237.
8.Moradi, R. and Rezvanimoghadam, P. 2010. The effects of seed pre-priming with salicylic
acid under salinity stress on germination and growth characteristics of Foeniculum vulgare
mill (Fennel). Iran J. Field Crop Res. 8: 3. 489-500. (In Persian)
9.Omidi, H., Soroushzade, A., Salehi A. and Ghezeli, F. 2005. Rapeseed germination as affected
by osmopriming pretreatment. J. Agric. Sci. Technol. 19: 2. 135-125. (In Persian)
10.Rahimi, A. 2011. Effect of osmopriming and irrigation regime on yield quantity and essential
oil content of Cumin (Cuminum ciminum L.). Iran J. Med. Arom. Plant. 28: 1. 131-141.
(In Persian)
11.Sedaghathoor, S., Ahmadi Lashaki, M., Hashemabadi, D. and Kaviani, B. 2015.
Physiological response to salinity stress by primed seeds of three species of lawn. Crop Prod.
Proc. 4: 14. 1-10. (In Persian)