ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس ارشد سازمان جهادکشاورزی گلستان

3 دانشگاعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: افزونش زیتون از طریق قلمه ساقه یک روش ساده و سریع برای نگهداری یکنواختی ژنتیکی و زودباردهی نسبت به نهال‌های حاصل از بذر می‌باشد. سخت ریشه‌زا بودن، یکی از مشکلات این روش در برخی ارقام است که دلایل آن متفاوت می‌باشد. بنابراین به منظور بهبود وضعیت ریشه‌زایی دو رقم زیتون (کرونایکی و میشن)، پژوهش حاضر طراحی و اجرا شد.

مواد و روش‌ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 8 تیمار و سه تکرار و دو روش کاربرد به اجرا در آمد. تیمار‌های هورمونی مورد بررسی شامل اکسین (ایندول بوتریک اسید) با غلظت 3000 پی‌پی‌ام به تنهایی یا در ترکیب با پوترسین (100 و 200 پی‌پی‌ام)، فلوروگلوسینول (125 و 250 پی‌پی‌ام)، تیروزین (250 و 500 پی‌پی‌ام) بود. اعمال تیمارها به دو روش محلول‌زنی (فرو بردن قاعده قلمه‌ها در محلول) و یا به صورت محلول‌پاشی(اسپری کردن قلمه‌ها با تیمارهای مورد نظر) انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که واکنش دو رقم زیتون به تیمارهای اعمال شده متفاوت است به طوری که درصد ریشه‌زایی و طویل‌ترین طول ریشه تحت تاثیر رقم واقع نشد ولی بقیه صفات اندازه‌گیری شده در دو رقم متفاوت بود. تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر و وزن خشک ریشه در رقم میشن بیشتر از رقم کرونایکی بود و سطح برگ و هم چنین زنده‌مانی قلمه‌های زیتون بعد از انتقال به گلدان در رقم کرونایکی نسبت به رقم میشن بیشتر بود. نتایج نشان داد که تمامی تیمارهای اعمال شده تعداد ریشه، وزن تر، وزن خشک و درصد ریشه-زایی و هم چنین سطح برگ و زنده‌مانی قلمه‌های زیتون را به طور معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند، به طوری‌که بیشترین افزایش در تیمارهای اکسین در ترکیب با فلوروگلوسینول (250پی‌پی‌ام) و یا پوترسین (200 پی‌پی‌ام) نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. صرف نظر از رقم زیتون مورد مطالعه، روش اعمال تیمارها نیز مهم به نظر می‌رسد به طوری که بیشترین تعداد و طول ریشه، وزن تر و وزن خشک ریشه در روش محلول‌زنی مشاهده شد و بیش‌ترین سطح برگ و درصد ریشه‌زایی در روش محلول‌پاشی مشاهده شد.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر به وضوح نشان می‌دهد که ترکیب توأم اکسین با برخی ترکیبات شیمیایی مانند فلوروگلوسینول، پوترسین و تیروزین قادر به بهبود ریشه‌زایی قلمه‌های زیتون است و کاربرد توام آن ها در نهالستان‌های تجاری برای افزونش ارقام زیتون توسط قلمه قابل توصیه است.

کلمات کلیدی: ایندول بوتریک اسید، پوترسین، تیروزین، زیتون، فلوروگلوسینول، قلمه

کلمات کلیدی: ایندول بوتریک اسید، پوترسین، تیروزین، زیتون، فلوروگلوسینول، قلمه

کلمات کلیدی: ایندول بوتریک اسید، پوترسین، تیروزین، زیتون، فلوروگلوسینول، قلمه

کلمات کلیدی: ایندول بوتریک اسید، پوترسین، تیروزین، زیتون، فلوروگلوسینول، قلمه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of joint application of auxin and some chemical compounds to induce root in olive cuttings

نویسندگان [English]

  • Mahdi Alizadeh 1
  • Tahereh Yonesabadi 2
  • Esmaeil Seifi 3
  • Morteza Sadeghi 4
1 Horticulture Department, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Member, Golestan Jihad Agriculture Organization
3 Horticulture Department, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Jihad Agriculture Org. of Golestan
چکیده [English]

Abstract

Background and Objectives: In olive, the propagation through cutting is a simple and fast method for maintenance of genetic uniformity as well as precocity as compared to seedlings. However, difficult to root behavior of some varieties is one of the problems in this regard that has different reasons. Hence, to enhance the rooting ability of two olive varieties, the present study was designed and implemented.

Materials and Applications: The experiment was carried out as factorial experiment in a completely randomized block design with eight treatments, three replications and two application methods. The hormonal treatments included Auxin (Indole butyric acid (IBA)) at the concentration of 3000 ppm, alone or combined with putrecine (Put: 100, 200 ppm), Phloroglucinole (PG: 125, 250 ppm), Tyrosine (Thyr: 250, 500 ppm). The application of treatments was done by two methods of soaking (immersion of cutting bases in a solution) or foliar application (spraying the treatments on the cuttings).

Results: The results showed that the reaction of two olive cultivars was different to the applied treatments, so that rooting percentage and longest root length did not affect the cultivar, but the other measured parameters were different in two cultivars. Root number, root length, fresh and dry weight of root in Mission was more than Koroneiki cultivar. The leaf area and also the survival rate of olive cuttings after transplanted to pot were higher in Koroneiki compared to Mission cultivar. The results showed that all treatments increased root number, fresh weight, dry weight, rooting percentage, leaf area and survival rate of olive cuttings significantly compared to control treatment, while the highest increase was observed in auxin treatments in joint with PG (250 ppm) or put (200 ppm) compared to control treatment. Regardless of the olive cultivar, the application of treatment method is also considered to be significant, Hence, the highest number of roots and their length, root fresh / dry weight were recorded in soaking Application while the higher number of new leaves, leaf area, number of new shoots and their length as well as rooting percentage were found in mico-cuttings treated though foliar spray.

Conclusion: The results of this study clearly showed that the joint application of auxin with some chemical compounds such as phloroglucinol, putrescin and tyrosine can improve the rooting of olive cuttings and their joint application in commercial nurseries is recommended to propagate olive cultivars by cuttings.

Key Words: Olive, Cutting, Indole butyric acid, Phloroglucinol, Tyrosine, Putrescine.
Key Words: Olive, Cutting, Indole butyric acid, Phloroglucinol, Tyrosine, Putrescine.
Key Words: Olive, Cutting, Indole butyric acid, Phloroglucinol, Tyrosine, Putrescine.
Key Words: Olive, Cutting, Indole butyric acid, Phloroglucinol, Tyrosine, Putrescine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive
  • Indole butyric acid
  • Phloroglucinol
  • Putrecine