اثر محلول‌پاشی عناصر پرمصرف، کم‌مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم‌های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، ایران، یزد.

2 دانشیار بخش تحقیقات باغبانی، موسسه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 کارشناس بخش تحقیقات باغبانی موسسه نهال و بذر کرج

چکیده

سابقه و هدف: سیب (Malus Domestica)یکی از مهم‌ترین محصولات باغی است که هر ساله سهم زیادی از تجارت جهانی محصولات کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد. امروزه نقش عناصر غذایی مختلف در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه مشخص شده است. از این رو، اضافه کردن متعادل کودهای شیمیایی بیشتر از سایر نهاده‌ها در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر است. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر محلول‌پاشی با عناصر پرمصرف، کم مصرف و مواد آلی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه دو رقم سیب فوجی و دلبار استیوال انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق، اثر محلول‌پاشی با عناصر پرمصرف، کم مصرف و مواد آلی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه دو رقم سیب فوجی و دلبار استیوال در دو آزمایش جداگانه در سال 1394- 1393 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه بلوک و سه تکرار در هر بلوک برای هر رقم، انجام شد. تیمارهای تغذیه‌ای شامل (تیوفر، تکامین مکس، الیگوگرین، تکامین‌مکس+ الیگوگرین، بوران+روی، تکامین‌مکس+بوران+روی، تیوفر+ بوران+ روی، الیگوگرین+ تیوفر و شاهد (بدون مصرف کود)) بودند. در پایان آزمایش، صفات کمی و کیفی میوه مورد بررسی قرار گرفت و ارزیابی‌های اقتصادی برای هر رقم به صورت جداگانه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمامی تیمارهای اعمال شده به غیر از تیوفر توانستند، درصد تشکیل میوه اولیه، درصد تشکیل میوه نهایی، میانگین وزن میوه، میانگین عملکرد در هر درخت و میانگین عملکرد در هر هکتار را در هر دو رقم فوجی و دلباراستیوال، به‌طور معنی‌داری نسبت به درختان شاهد، افزایش دهند. میزان سفتی بافت میوه‌ها تنها در تیمار (تکامین مکس+بور+روی) در هر دو رقم به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش یافته بود. در مجموع، بیشترین میزان عملکرد در هر هکتار و بیشترین افزایش عملکرد در هر هکتار نسبت به شاهد، در هر دو رقم فوجی و دلبار استیوال در درختان تیمارشده با (تکامین مکس+بور+روی)، مشاهده شد. علاوه بر افزایش کمی میوه‌ها، کیفیت میوه‌ها نیز در این تیمار نسبت به شاهد افزایش یافته بود. به‌طوریکه بیشترین درصد مواد جامد محلول، بیشترین میزان سفتی بافت میوه و کمترین درصد اسیدیته قابل تیتر در هر دو رقم در این تیمار به‌دست آمد.
نتیجه گیری: در مجموع، تیمار (تکامین مکس+بور+روی) و پس از آن تیمار (بور+روی) توانستند کمیت و کیفیت میوه‌ها را به‌طور معنی-داری افزایش دهند. از طرفی نتایج حاصل از محاسبات اقتصادی نشان داد، هرچند بیشترین میزان درآمد ناخالص باغدار به ازای فروش کل محصول و درآمد ناخالص باغدار به ازای افزایش عملکرد نسبت به شاهد در هر دو رقم با اعمال تیمار (تکامین مکس+بور+روی)، به‌دست آمد، اما در هر دو رقم، بیشترین نسبت درآمد کل و نسبت درآمد حاصل از افزایش عملکرد به ازای هر واحد هزینه در ازای مصرف کودها، در تیمار (بور+روی) مشاهده شد. این نتایج حاکی از آن است، هرچند در تیمار (تکامین مکس+بور+روی)، درآمد ناخالص و خالص باغدار به‌طور معنی-داری نسبت به تیمار (بور+روی) افزایش یافته است ولی نسبت افزایش درآمد به به ازای هر واحد هزینه در ازای مصرف این کودها نسبت به تیمار (بور+روی) به‌طور معنی‌داری، کاهش یافته است. حال با توجه به اینکه باغداران در ایران، معمولا حاضر به صرف هزینه زیادی در یک مرتبه محلول‌پاشی نمی‌باشند، حتی با توجه به اینکه درآمد ناخالص و خالص آن‌ها افزایش می‌یابد، می‌تواند پیشنهاد شود که برای محلول‌پاشی رقم‌های فوجی و دلباراستیوال از تیمار (بور با غلظت 2 در هزار+روی با غلظت 1 در هزار) در مرحله بالونی شدن گل‌ها، استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of foliar spray organic and micro-macro nutrition elements on yield and fruit characteristics in Apple 'Fuji' and Delbar Estival' cultivars

نویسندگان [English]

  • Ali Momenpour 1
  • Ali Imani 2
  • Yaser Mohammad kHani 3
1 Assistant Professor, National Salinity Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Yazd, Iran
2 Associate Professor, Horticultural Department of Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Expert of seed and plant institute, Division of horticulture
چکیده [English]

Background and objectives: Apple (Malus Domestica) is one of the most important horticultural crops that each year contributes a lot of the global trade in agricultural productions. Today, the role of different nutrition elements has been identified in increasing the yield and improving the quality of the fruits. Hence, the addition of balanced chemical fertilizers is more effective than other inputs in increasing agricultural production. Therefore, this research was carried out with the aim of investigation effects of some organic and micro-macro nutrition elements on yield and fruit characteristics in apple 'Fuji' and Delbar Estival' cultivars.
Materials and Methods: In this study, effects of some organic and micro-macro nutrition elements on yield and fruit characteristics in apple 'Fuji' and Delbar Estival' cultivars was investigated in two separate experiments in randomized complete blocks design with three replicates per block for each cultivar in 2013-2014. Nutrition treatments included (Thiopher, Takamin Max, Oligogrine, Takamin Max + Oligogrine, Boron + Zinc, Oligogrine +Thiopher, Takamin Max + Boron + Zinc, Thiopher + Boron + Zinc, and Control (without fertilizer)). At the end of the experiment was evaluated fruit qualitative and quantitative characteristics and economic evaluations were carried out for each cultivar separately.
Result and discussion: The results showed that all treatments except Thiopher were increased initial fruit set, final fruit set, average fruit weight, average yield per tree and average yield per hectare in both 'Fuji' and Delbar Estival' cultivars significantly compare to the control trees. Fruits tissue firmness was increased only in treatment (Takamin Max + Boron + Zinc), significantly compare to control trees. In general, the highest yield per hectare in both 'Fuji' and Delbar Estival' cultivars was observed in treated trees with (Takamin Max + Boron + Zinc). Fruits quality as well as fruits quantity were increased in this treatment significantly compare to control trees. The highest percentage of TSS and highest rate of fruit tissue firmness and the lowest percentage of acidity (TA) in the both cultivars were observed in treatment (Takamin Max + Boron + Zinc).
Conclusion: Totally, treatments (Takamin Max + Boron + Zinc) and (boron + zinc) were increased the quantity and quality of fruits significantly in compare to control, respectively. On the other hand, the results of economic calculations showed that although the highest gross income per product total sale and farmer gross income per yield increased ratio to control in both cultivars were observed in treatment (Takamin Max + Boron + Zinc), But the most of proportion total income to the per-unit cost and income obtained from yield increased ratio to per-unit cost were observed in treatment (boron + zinc). These results indicated that, although in treatment (Takamin Max + Boron + Zinc), gross and net income was increased significantly in compare to treatment (Boron + Zinc), but ratio of income increase per unit of the cost was decreased significantly in compare to treatment (boron + zinc). given that growers in Iran aren’t often willing to pay a great deal of cost at one time, even though their gross and net income increases, Therefore, it can be suggested that they be used treatment of (boron with a concentration of 2/1000 +zinc at a concentration 1/1000) in the balloon stage of flowers for Fuji and Delbar Estival cultivars,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apples
  • Fruit set percentage
  • Nutrition
  • Qualitative traits
  • Yield per hectare