اثر آبیاری زمستانه بر گل‌دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه‌ی لوشان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده

سابقه و هدف: تعداد و کیفیت گل‌های درختان زیتون مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد میوه و روغن می‌باشد. در این خصوص، کمبود آب در زمان تمایزیابی و تکامل گل‌های زیتون در فصل زمستان می‌تواند با افزایش تعداد گل‌های ناقص سبب کاهش عملکرد محصول شود. لذا یکی از مهم‌ترین زمان‌های بحرانی تامین آب در مناطقی که در اواخر زمستان بارندگی کافی وجود ندارد، دوره‌ی یک ماه قبل از گل‌دهی است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش، اثر آبیاری زمستانه با فاصله‌ی هر سه روز(WI3)، شش روز(WI6) و نه روز یک‌بار(WI9) بر گل‌دهی، تشکیل میوه، عملکرد میوه و روغن دو رقم زیتون زرد و مانزانیلا بررسی شد. شاهد شامل بدون آبیاری زمستانه(Rain Fed) و آبیاری روال باغ، یعنی با فاصله‌ی هر هفت روز(Control) بود. آبیاری درختان از اول دی ماه تا نیمه‌ی فروردین ماه به‌مدت سه ماه ‌و نیم انجام گرفت. خصوصیاتی مانند تعداد کل گل‌آذین و طول هر گل‌آذین از چهار شاخه اصلی از هر درخت اندازه گیری شدند. سپس، تعداد کل گل، گل های کامل و نیز تشکیل میوه نهایی بعد از ریزش طبیعی گل‌ها از شش شاخه فرعی از هر شاخه اصلی اندازه گیری شدند. بعد از رسیدن میوه‌ها به مرحله‌ی بلوغ تجاری، عملکرد میوه هر درخت در هر تیمار بر حسب کیلوگرم محاسبه گردید. همچنین عملکرد روغن نیز پس از استخراج روغن از هر تیمار تعیین گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از لحاظ تعداد گل‌آذین، کل گل، گل کامل، میوه‌ی نهایی در هر درخت، طول گل‌آذین، عملکرد میوه و روغن در بین تیمارهای مختلف آبیاری اختلاف معنی‌داری وجود داشت، اما از نظر وزن میوه اختلافی مشاهده نشد. بهترین فاصله بین دو آبیاری زمستانه بسته به نوع رقم زیتون متفاوت بود به‌طوری‌که کمترین تعداد گل‌آذین، تعداد گل‌ها، درصد گل‌های کامل و درصد میوه‌ی نهایی در تیمار بدون آبیاری زمستانه دیده شد، اما بیشترین آنها در رقم زرد با فاصله‌ی نه روز و در رقم مانزانیلا با فاصله‌ی شش روز به‌دست آمد. بین تیمارهایی که در فصل زمستان آبیاری شدند تفاوت معنی‌داری از نظر عملکرد کل مشاهده نشد، اما با شاهد بدون آبیاری تفاوت معنی داری داشته‌اند. بیشترین عملکرد میوه مربوط به تیمار آبیاری زمستانه به فاصله‌ی هر شش روز بود. انجام آبیاری زمستانه باعث افزایش عملکرد میوه به میزان سی و پنج درصد و به تبع موجب افزایش عملکرد روغن در حدود پنجاه درصد در مقایسه با شاهد بدون آبیاری شد. تیمار هر 9 روز یک‌بار آبیاری در فصل زمستان(WI9) بالاترین عملکرد روغن را نشان دادند.
نتیجه‌گیری: در مجموع، انجام آبیاری زمستانه ‌توانست با افزایش تعداد گل‌های کامل، تشکیل میوه‌ی نهایی و وزن میوه میزان عملکرد میوه و روغن را در ارقام زیتون افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Winter Irrigation on Flowering and Fruit Set of Olea europaea L. cvs Zard and Manzanilla in Loushan Region

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ghasemnezhad 1
  • Shima Mohammadi 2
  • Masoud Mohammad Salehi 2
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Guilan
2 Graduated Msc Student, Department of Horticulture, University of Guilan,
چکیده [English]

Background and objectives: Flowers number and quality of olive tree is the main factor which influence on fruit and oil yield. On this case, water limitation during flowers differentiation and development in winter can reduce productivity by increasing incomplete flowers. Therefore, one of the most important times for irrigation where there is not enough rainfall in the late winter is one month before flowering, which unfortunately usually does not pay attention enough.
Materials and methods: Therefore, in this study, effect of winter irrigation with three (WI3), six (WI6) and nine days (W19) on flowering, fruit set and fruit and oil yield of two olive cultivars, Zard and Manzanilla was investigated. Rain fed irrigation (Rain fed) and common irrigation schedules in the orchard with, seven days (Control) were as a control. Irrigation of trees in treatments was performed from January to mid-April for three and a half months. The characteristics such as inflorescence number and length were measured from four main branches in each tree. Thereafter, total flowers number, complete flowers and final fruit set after natural flowers abscission was determined form six secondary shoots in each main branch. Fruit yield per tree in each treatment was calculated after fruit maturation. Furthermore, oil yield was measured after oil extraction.
Results: The Results showed there was a significant difference between different irrigation treatments for number of inflorescences, number of flowers, complete flowers, final fruit set percent, fruit yield and oil yield and fruit weight was not influence by irrigation. The best winter irrigation interval was dependent to olive cultivars so that The lowest inflorescence number, total flowers numbers, complete flowers and final fruits was found in rain fed olive tree and the highest values inflorescence number, total flowers numbers, complete flowers was found after six days interval for cv Zard and after nine days interval for cv Manzanilla. There was no significant difference between winter irrigation treatments for fruit yield, but there was a significant with rain fed tree. The highest values fruit yield was found after six days interval. Winter irrigation increased fruit yield by about 35 percent and increased oil yield by about 50 percent compared to rain fed treatment, the highest fruit yield was found after six days winter irrigation interval and highest oil yield was found nine days winter irrigation interval.
Conclusion: Overall, winter irrigation in olive orchards could increase fruit and oil yield by increasing complete flowers number, final fruit set percentage, oil yield, and fruit weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complete flower
  • final fruit
  • irrigation interval
  • Oil yield
  • Olea europaea L