اثر سامانه های تاکداری بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز (رکورد پنج ساله)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

2 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به فرم‌پذیری بسیار بالای انگور، روشهای بسیار متنوع از هدایت و تربیت آن در دنیا اجرا شده است. این روشها بسته به رقم، نوع استفاده، شرایط کلیمایی منطقه و مسایل مکانیزاسیون و اقتصادی در هر منطقه متفاوت می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که عملکرد کمی و کیفی ارقام انگور تحت تأثیر نوع سامانه تربیتی قرار می‌گیرند. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر سامانه‌های تاکداری بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز بود.
مواد و روش‌ها: هشت روش تربیت تاک شامل روش سنتی خزنده، پاچراغی، جنوا، کوردون کوتاه، گیوت، کوردون بلند، کوردون متوسط و سیستم وای (Y) مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و 6 بوته در هر کرت به مدت 5 سال در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد. صفات کمی و کیفی محصول مانند عملکرد میوه، عملکرد کشمش، اندازه دور خوشه، قطر خوشه، طول خوشه، طول و عرض حبه ، pH عصاره میوه، مواد جامد قابل حل (TSS)، اسیدیته عصاره میوه و زمان رسیدن میوه اندازه‌گیری شد. از تکنیک تجزیه و تحلیل گرافیکی به منظور تعیین بهترین سامانه استفاده شد.
یافته‌ها: عملکرد میوه، ابعاد حبه، TSS، TA، TSS/TA، عملکرد کشمش و مدت زمان رسیدن نسبت به سایر صفات، به طور معنی‌داری تحت تأثیر نوع سامانه تربیتی قرار داشتند (P<0.05). بیشترین عملکرد میوه (kg/plant 8/19) و عملکرد کشمش (kg/plant 9/6) در روش تربیت کوردون بلند بدست آمد. بالاترین میانگین طول و عرض حبه در سامانه کوردون بلند بود. سامانه‌ کوردون کوتاه با میانگین 6/24 درجه بریکس، بالاترین میزان مواد جامد محلول و حداقل میزان آن در سامانه سنتی خزنده با میانگین 9/21 درجه بریکس مشاهده شد. میزان اسیدیته کل آب میوه سامانه‌ کوردون بلند بالاترین و حداقل آن مربوط به سامانه سنتی خزنده بود. بیشترین نسبت قند به اسید در سامانه‌ سنتی خزنده بود. از نظر مدت زمان رسیدن میوه، سامانه Y و کوردون کوتاه زودرس‌ترین و سامانه سنتی دیررس‌ترین بودند. نزدیک‌ترین سامانه به نقطه بهینه در همه صفات مورد بررسی روش تربیتی کوردون بلند بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عملکرد میوه، کشمش، ابعاد حبه، TSS و TA آب میوه و مدت زمان رسیدن محصول تحت تآثیر نوع سامانه تربیتی تاک قرار می‌گیرند. بر این اساس سامانه تربیتی مناسب تا حدود زیادی می‌تواند عملکرد و کیفیت میوه انگور را تحت تأثیر خود قرار دهد. بر مبنی نتایج این بررسی ، سامانه کوردون بلند، برای انگور رقم بیدانه قرمز در منطقه تاکستان، مناسب‌ترین نوع محسوب می شود. که این سامانه مناسب در منطقه تاکستان برای انگور رقم بیدانه قرمز، سامانه کوردون بلند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of grapevine training systems on grape yield quality and Quantity of Vitis vinifera cv. Red Sultana (A five years record)

نویسندگان [English]

  • Valiollah Rasoli 1
  • Hassan Mahmoudzadeh 2
1 Horticulture Crops Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran.
2 Horticulture Crops Research Department, West Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: There are various grapevine-training methods in the world because of the high formability of grapevine. These methods are vary depending on the variety, type of use, climatic conditions of the area, mechanization, and economic issues in each region. Some studies have shown that the type of training system affects the quantitative and qualitative yield of grape varieties. The aim of present study was to determine the effect of training systems on the quantitative and qualitative yield of grapevine cv. Red Sultana.
Materials and methods: Eight grapevine training systems including High Cordon, Medium Cordon, Low Cordon, Geneva, Guyot, Traditional, Head, and Wye (Y) were considered. The research was carried out in a randomized complete block design with three replications and six plants per plot for five years at Takestan grape research station. Quantitative and qualitative traits of the fruit, such as yield, raisin yield, cluster around, cluster diameter, cluster length, berry length and berry width, pH of the fruit extract, total soluble solids (TSS) and titrable acidity of fruit extract (TA) were recorded. Graphical analysis technic was used to determine the best training system.
Results: Yield, berry diameters, TA, TSS, raisin yield, and ripening were significantly more affected by the type of training system than other traits (P<0.05). The highest fruit yield (19.8 kg/plant) and raisin yield (6.9 kg/plant) were obtained in high Cordon training method. The highest average length and width of the berry was in the high Cordon system. The highest (24.6 degrees of Brix) and lowest (21.9 degrees of Brix) of TSS were recorded in low Cordon and traditional systems, respectively. The total acidity of the fruit juice was the highest in the high Cordon system and lowest in the traditional systems. The highest rate of sugar/acid was in the traditional system. Y and low Cordon systems were the earliest and traditional system was the longest of the fruit ripening point of view. High Cordon training system was the closest system to the optimum point of all studied traits.
Conclusion: The results of this study showed that the type of grapevine training system affected the fruit and raisin yield, the berry diameter, the TSS and TA of the fruit juice and the ripening. Therefore, by choosing the appropriate grapevine training system, it can manage the yield and quality of the fruit, which high Cordon system was the best system for grapevine cv. Red Sultana training in the Takestan region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cordon
  • principle components
  • ideal system
  • grape