بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی(دانشیار)-رئیس دانشکده کشاورزی محقق اردبیلی

2 گروه علوم باغبانی

3 باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی فیزیولوژی و اصلاح گل

4 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

5 هیات علمی گروه علوم باغبانی

10.22069/jopp.2020.16331.2484

چکیده

سابقه و هدف: آنتوریوم با طول دوره گل‌دهی طولانی گیاهی متعلق به خانواده شیپوری است. تأثیر پراکسیدهیدروژن روی عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده سوسن رقم مانیسا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده است که غلظت پائین این ماده سبب افزایش عمر گلجایی از 8/9 روز در گل‌های شاهد به 8/12 روز در گل‌های تحت تیمار می‌شود. کاربرد بنزیل آدنین نیز سبب به تأخیر انداختن پیری در رز، زنبق، لاله و جلوگیری از زرد شدن برگ‌های شب‌بو و گلایول می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر پراکسیدهیدروژن و بنزیل‌آدنین در افزایش عمر پس از برداشت آنتوریوم رقم آندره‌آنوم وتعیین بهترین غلظت می‌باشد.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثرات غلظت‌های مختلف بنزیل‌آدنین (از 1 تا 1000 پی‌پی‌ام) و پراکسید هیدروژن (از 5 تا 100 ماکرومولار) بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم سه آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار اجرا گردید. شاخص‌هایی از قبیل عمر گلجایی، وزن‌تر نسبی، میزان محلول جذب شده، قند محلول و نشت یونی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از هر سه آزمایش نشان داد که غلظت 100 پی‌پی‌ام بنزیل‌آدنین، به‌طور معنی‌داری سبب افزایش عمر گلجایی (از 15 روز در گل‌های شاهد به 6/19 روز در گل‌های تیمار شده با 100 پی‌پی‌ام بنزیل‌آدنین) شد و گل‌های تیمار شده از طول عمر بالاتری نسبت به شاهد برخوردار بودند. تیمار پراکسید هیدروژن در آزمایش اول با غلظت 25 مایکرومولار اثر معنی‌داری بر عمر گلجایی، محلول جذب شده و وزن‌تر نسبی داشت در حالی‌که غلظت‌های بالاتر (50 و 100مایکرومولار) اثر معنی‌داری نداشتند.در آزمایش دوم غلظت‌های 5، 15 و 25 مایکرومولار و در آزمایش سوم نیز همه غلظت‌های مورد استفاده تأثیر معنی‌داری بر صفات مورد ارزیابی داشت.
همچنین اثر همه تیمارها در آزمایش سوم بر میزان قند محلول و نشت یونی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. تأثیر غلظت‌های مختلف پراکسید هیدروژن بر عمر گلجایی در هر سه آزمایش بهتر از شاهد بود.
نتیجه‌گیری کلی: باتوجه به اثرات مثبت بنزیل آدنین و پراکسیدهیدروژن بر جذب آب، کاربرد این مواد سبب جلوگیری از کاهش آب گل‌های شاخه بریده آنتوریوم می‌شود و این دو عامل نقش زیادی در شادابی و طول عمر گل دارند. از طرف دیگر، کاربرد این ترکیبات سبب افزایش کربوهیدرات محلول و کاهش نشت یونی در گل آنتوریوم شاخه بریده می‌شود. بر اساس نتایج بدست آمده، کاربرد بنزیل‌آدنین در غلظت 100 پی‌پی‌ام و پراکسید‌هیدروژن در سطوح بهینه (5، 10، 15 و 25 مایکرومولار) به افزایش شادابی و طول عمر گل‌های آنتوریوم شاخه بریده کمک زیادی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the effects of the Benzyladenin and Hydrogen Peroxide on Vase Life of the Anthurium andraenum

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Chamani 1
  • Mitraa Fazel kouhi 2
  • Younes Pourbeyrami hir 3
  • Seiede Karim Tahami 4
  • Hassan Maleki Lajayer 5
1 Horticultural department
2 Horticultural department
3 Horticultural science Dep. Agriculture and natural resources Fac. Mohaghegh Ardabil University. Ardabil
4 Ferdowsi University of Mashhad
5 Horticultural Dep.
چکیده [English]

Background: Anthurium is belonging to the Araceae family. The effect of hydrogen peroxidase on vase life and postharvest quality of cut Oriental Trumpet hybrid lily “Manissa” was investigated. The results showed that the lower concentrations of H2O2 increased the vase life of a treated flower from 9.8 days (in control flowers) to 12.8 days in treated flowers. It’s reported that BA application delayed senescence in Roses, Irises and Tulips and prevent leaf yellowing in stocks and Gladiolus. The goal of this study was to investigate the effects and the best concentrations of H2O2 and BA on vase life of Anthurium andraenum.
Material and methods: In order to study the effects of various concentration of benzyladenin (1, 50, 100, 150, 200, 400 and 1000 ppm), hydrogen peroxide (5, 10, 15, 25, 35, 50 and 100 µM) on physicochemical characteristics of cut Anthurium andraenum flowers, three separated experiment were conducted based on completely randomized design with 5 replications. Some traits such as vase life, flower fresh weight, solution uptake rate, soluble sugar content and ion leakage were tested.
Results: The results of each 3 experiments showed that benzyladenin at rate 100 ppm significantly (p < 0.05) increased flower vase life (from 15 days in control to 19.6 days in 100 ppm BA) compared to control. In the 1st experiment, 25 µM of hydrogen peroxide had significant (p < 0.05) effect on vase life, solution uptake and fresh weight. Whereas, the higher concentration of H2O2 (50 and 100 µM) had no effect on measured traits. In the 2nd experiment, 5, 15 and 25 µM of H2O2 and in the 3rd experiment, all tested concentration of H2O2 had significant (p < 0.05) effect of evaluated traits. However, in the 3rd experiment, the effects of all treatments on soluble sugar content and ion leakage were significant (p < 0.05). In all 3 experiments, the effects of different concentration of hydrogen peroxide on vase life were better than control.
Conclusion:
With the considering of the positive effects of the BA and H2O2 on solution uptake, using of these compounds can lead to preventing the water loss of the cut Anthurium flowers. Therefore, both compounds can positively affect the freshness and vase life of cut Anthurium flowers. Moreover, treatment of cut Anthurium flowers by various concentrations of BA and H2O2 showed a considerable increase in soluble carbohydrates and decrease in ion leakage. It’s found that application of 100 ppm BA and some rates of H2O2 (5, 10, 15 and 25 µM) are helpful to increase the freshness and vase life of the cut Anthurium flowers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh weight
  • ion leakage
  • Soluble sugar
  • vase life