دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-253 
6. ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان

صفحه 89-102

10.22069/jopp.2019.15001.2355

مریم ابراهیمیان؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ خلیل زینلی نژاد؛ سیده ساناز رمضانپور