دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-246 
10. بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum

صفحه 153-166

10.22069/jopp.2020.16331.2484

اسماعیل چمنی؛ میترا فاضل کوهی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ سید کریم تهامی؛ حسن ملکی لجایر


15. مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل

صفحه 233-246

10.22069/jopp.2020.14217.2586

علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ فاطمه مهاجروطن؛ مهدی کلاته عربی؛ محمدعلی دهقان