نمایه نویسندگان

ج

  • جباری، حمید بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 49-69]

د

  • دانشیان، جهانفر بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 49-69]