نمایه نویسندگان

ا

 • احتشامی، سید محمد رضا ارزیابی همزیستی سه گونه‌ی قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های بیوشیمیایی چمن‌های اگروپیرون (Agropyron elongatum) و پوآی چند‌ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 27-46]
 • احتشام نیا، عبداله مطالعه اثر منطقه رشد بر اسیدهای چرب روغن چهار رقم زیتون در استان لرستان [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 93-108]
 • احتشام نیا، عبداله بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام پابلند گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) برپایه صفات ریخت شناختی در شرایط خرم آباد [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 95-107]
 • احتشام نیا، عبداله بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های گردو (Juglans regia L.) بومی استان لرستان با استفاده از روش آماری چندمتغیره [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 47-63]
 • اشراف، حامد ارزیابی همزیستی سه گونه‌ی قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های بیوشیمیایی چمن‌های اگروپیرون (Agropyron elongatum) و پوآی چند‌ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 27-46]
 • اصغری، علی مقایسه‏ ی میزان خسارت میوه سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در روش‏های مختلف برداشت مکانیزه [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 65-77]
 • الفتی، جمالعلی تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • الفتی، جمالعلی اثر تراکم کاشت بر برخی صفات نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 137-141]
 • امانی، معصومه اثر تراکم کاشت بر برخی صفات نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 137-141]
 • امینی، سونیا بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 123-142]

ب

 • بابائی زاد، ولی‌اله ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد پاکلوبوترازول بر ویژگی‌های رشدی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در واکنش به تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • باغبانی آرانی، ابوالفضل اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 71-87]
 • باقرانی، ناصر تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 11-24]
 • بیدرنامنی، فاظمه بررسی تاثیر آبیاری با نسبت های مختلف اختلاط زه آب با آب شیرین و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • برزگر، طاهر تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 33-45]
 • بیگلویی، محمد حسن ارزیابی همزیستی سه گونه‌ی قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های بیوشیمیایی چمن‌های اگروپیرون (Agropyron elongatum) و پوآی چند‌ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 27-46]
 • بویری ده شیخ، پریا مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 61-76]

پ

 • پیردشتی، همت الله ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد پاکلوبوترازول بر ویژگی‌های رشدی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در واکنش به تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • پیردشتی، همت الله ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • پهلوانی، محمد هادی اثرفرم‌های مختلف ازت بر pH محیط‌کشت جنین‌زایی‌رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 75-88]

ت

 • تاب، علیرضا ارزیابی سیستم های مختلف تغذیه آلی و شیمیایی بر عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 13-29]
 • تقی پور، شیرین بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام پابلند گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) برپایه صفات ریخت شناختی در شرایط خرم آباد [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 95-107]
 • توکلی، افشین ارزیابی اثر سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی و نرمال [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 111-128]

ج

 • جعفری، اعظم اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 1-11]
 • جلالوند، علی ارزیابی اثر سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی و نرمال [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 111-128]
 • جنتی عطایی، سحر ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]

ح

 • حسنی، عباس بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 123-142]
 • حسینی، بهمن بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 31-45]
 • حسن پور اصیل، معظم تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • حسن پور اصیل، معظم بررسی اثرات جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی نرگس [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • حسن زاده، زیبا تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 33-45]
 • حمید اوغلی، یوسف اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زرد و روغنی زیتون [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 125-137]

خ

 • خراسانی نژاد، سارا اثر سدیم‌نیتروپروساید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی مرزه (Satureja khuzestanica) تحت رژیم‌های کم آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 55-70]
 • خلیلی اقدم، نبی کمی کردن واکنش جوانه‌زنی بذر قیچ(Zygophyllum eurypterum L.) و شاهدانه(Cannabis sativa L.) به دما [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 107-114]
 • خمری، عیسی بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 115-121]

د

 • دهداری، مسعود(اشکبوس) ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 103-116]
 • دهستانی، علی ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد پاکلوبوترازول بر ویژگی‌های رشدی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در واکنش به تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

ذ

 • ذوالفقاری، مریم مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 61-76]

ر

 • رزاقی، محمدحسین مقایسه‏ ی میزان خسارت میوه سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در روش‏های مختلف برداشت مکانیزه [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 65-77]
 • رستم نژادی، علی مقایسه سمیت ذرات اکسید روی نانو و بالک بر رشد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]
 • رضایی نیا، نوید مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 129-140]
 • رمرودی، محمود مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 129-140]
 • رئیسی، عبدالشکور بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 115-121]

ز

 • زاهدی، بهمن مطالعه اثر منطقه رشد بر اسیدهای چرب روغن چهار رقم زیتون در استان لرستان [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 93-108]
 • زاهدی، بهمن بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های گردو (Juglans regia L.) بومی استان لرستان با استفاده از روش آماری چندمتغیره [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 47-63]
 • زکی زاده، هدایت تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • زکی زاده، هدایت ارزیابی همزیستی سه گونه‌ی قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های بیوشیمیایی چمن‌های اگروپیرون (Agropyron elongatum) و پوآی چند‌ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 27-46]
 • زمانی، عباسعلی اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]
 • زنگانی، اسماعیل اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]
 • زینلی، ابراهیم مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 77-91]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]

س

 • سیاه مرگویی، آسیه مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 77-91]
 • سپهری، یدالله جستاری بر توسعه و رشد علوم کشاورزی در تمدن اسلامی: گیاهشناسی و گیاهان دارویی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 139-145]
 • سیدقاسمی، سیده الهام اثر پنج پایه بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه‌ی نارنگی رقم جدید یاشار طی مراحل رسیدن [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]
 • سیدی مرغکی، اعظم اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زرد و روغنی زیتون [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 125-137]
 • سراجی مکری، عبدالرحمان کمی کردن واکنش جوانه‌زنی بذر قیچ(Zygophyllum eurypterum L.) و شاهدانه(Cannabis sativa L.) به دما [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 107-114]
 • سلطانی، ولی اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 1-11]
 • سهرابی، امید مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]

ش

 • شایگان، شهرزاد بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی چای (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) با بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژن و آب آبیاری [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • شامه، شهلا بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 31-45]
 • شمالی، آیدا اثرفرم‌های مختلف ازت بر pH محیط‌کشت جنین‌زایی‌رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 75-88]
 • شهبازی، منوچهر مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]
 • شهبازی، منوچهر تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 11-24]

ص

 • صداقت حور، شهرام اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه‌زنی بذر شش گیاه زینتی فصلی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 99-105]

ع

 • عبداللهی، محمدرضا گروهبندی کلون‌های سیر همدان و تعیین مهمترین صفات موثر بر تولید سیرچه در شرایط کشت درون شیشه‌ای با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی قابلیت انبارمانی و کیفیت فیزیولوژیک بذر دو اکوتیپ گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) با استفاده از آزمون پیری تسریع شده [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 147-151]
 • علیرضالو، ابوالفضل بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 123-142]
 • علیرضالو، ابوالفضل بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 31-45]
 • عنایتی ضمیر، نعیمه مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 61-76]
 • عندلیبی، بابک اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]
 • عندلیبی، بابک ارزیابی اثر سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی و نرمال [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 111-128]

ف

 • فتاحی مقدم، جواد اثر پنج پایه بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه‌ی نارنگی رقم جدید یاشار طی مراحل رسیدن [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]
 • فتح الهی، سمانه تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • فرج الهی، زینب بررسی قابلیت انبارمانی و کیفیت فیزیولوژیک بذر دو اکوتیپ گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) با استفاده از آزمون پیری تسریع شده [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 147-151]
 • فروزنده، محمد بررسی تاثیر آبیاری با نسبت های مختلف اختلاط زه آب با آب شیرین و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • فروزنده، محمد مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 129-140]
 • فلاح، سیف اله مقایسه سمیت ذرات اکسید روی نانو و بالک بر رشد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]

ق

 • قادری فر، فرشید مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 77-91]
 • قاسمی سیانی، نرگس مقایسه سمیت ذرات اکسید روی نانو و بالک بر رشد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]
 • قاسم نژاد، عظیم مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]
 • قاسم نژاد، محمود اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زرد و روغنی زیتون [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 125-137]
 • قربانی، مرضیه گروهبندی کلون‌های سیر همدان و تعیین مهمترین صفات موثر بر تولید سیرچه در شرایط کشت درون شیشه‌ای با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • قنبری، احمد بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 115-121]
 • قهرمانی، زهرا تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 33-45]

ک

 • کاظمی، حسین ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • کیان ارثی، فرزاد گروهبندی کلون‌های سیر همدان و تعیین مهمترین صفات موثر بر تولید سیرچه در شرایط کشت درون شیشه‌ای با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • کرامتی، سارا ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد پاکلوبوترازول بر ویژگی‌های رشدی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در واکنش به تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • کمالی، کاظم اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 1-11]
 • کوشش صبا، محمود اثر تیمارهای مختلف اسانس‌های گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر گلجای گل بریدنی ژربرا، رقم پینک پاور [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]

گ

 • گرگینی شبانکاره، حسین اثر سدیم‌نیتروپروساید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی مرزه (Satureja khuzestanica) تحت رژیم‌های کم آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 55-70]
 • گلچین، حسین مقایسه‏ ی میزان خسارت میوه سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در روش‏های مختلف برداشت مکانیزه [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 65-77]
 • گلوی، محمد مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 129-140]

ل

 • لادن مقدم، علیرضا اثر دما، رطوبت و مدت دوره استراحت پیاز بر رشد رویشی و زایشی گل مریم (.Polianthes tuberosa L) [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 47-56]

م

 • مجدسلیمی، کوروش بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی چای (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) با بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژن و آب آبیاری [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • محمودی سورستانی، محمد مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 61-76]
 • مختصی بیدگلی، علی اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 71-87]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 71-87]
 • مرادی، پرویز ارزیابی اثر سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی و نرمال [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 111-128]
 • مردانلو، الهام ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 103-116]
 • میرشکاری، امین ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 103-116]
 • میرشکاری، سمیه بررسی تاثیر آبیاری با نسبت های مختلف اختلاط زه آب با آب شیرین و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • میرمحمودی، تورج کمی کردن واکنش جوانه‌زنی بذر قیچ(Zygophyllum eurypterum L.) و شاهدانه(Cannabis sativa L.) به دما [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 107-114]
 • مشایخی، کامبیز اثرفرم‌های مختلف ازت بر pH محیط‌کشت جنین‌زایی‌رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 75-88]
 • مشاهیری، یحیی بررسی اثرات جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی نرگس [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • مشهدی اکبر بوجار، مسعود اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 71-87]
 • معدنی، صغری اثر پنج پایه بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه‌ی نارنگی رقم جدید یاشار طی مراحل رسیدن [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]
 • معصومی اصل، اسد ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 103-116]
 • ملکی، رامین بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 123-142]
 • مهبودی، عارف بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های گردو (Juglans regia L.) بومی استان لرستان با استفاده از روش آماری چندمتغیره [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 47-63]
 • مومن پور، علی اثر محلول پاشی با جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی نارنگی رقم انشو [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 141-153]

ن

 • ندیمی، احمد مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]
 • نژادحسن، بتول مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 77-91]
 • نظری، فرزاد اثر تیمارهای مختلف اسانس‌های گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر گلجای گل بریدنی ژربرا، رقم پینک پاور [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • نعمت زاده، قربانعلی تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 11-24]

و

 • وظیفه شناس، محمدرضا اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 1-11]

ه

 • هراتی راد، مریم بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 115-121]

ی

 • یاری، آزیتا ارزیابی سیستم های مختلف تغذیه آلی و شیمیایی بر عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 13-29]
 • یامچی، احد تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 11-24]
 • یونس آبادی، معصومه ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]