نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندرادکانی، هنگامه بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]

ا

 • اجنی، احمد نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • احمدی، مسعود مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • ایزدی جلودار، نورالدین القاء پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین و شناسائی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (Lilium dandie) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]
 • اسماعیل پور، بهروز اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • اصغری، حمیدرضا تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 93-113]
 • اصغری زکریا، رسول القاء پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین و شناسائی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (Lilium dandie) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]
 • اکبرپور، وحید تأثیر محلول‌پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد مؤثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 213-229]
 • ال خان، مجتبی بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • ایمانی، سمیرا بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • امین پناه، هاشم بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های جدید در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) در ژنوتیپ‌های مختلف برنج [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 169-184]

ب

 • باباخانزاده سجیرانی، اسماعیل تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 93-113]
 • بخشنده، اسماعیل اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • براتی، وحید جذب و انتقال مجدد نیتروژن در گیاه جو تحت شرایط کم آبیاری در حضور بقایای گیاهی و باکتری آزوسپیریلوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-64]
 • برقی، علی اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-168]
 • بیژن زاده، احسان جذب و انتقال مجدد نیتروژن در گیاه جو تحت شرایط کم آبیاری در حضور بقایای گیاهی و باکتری آزوسپیریلوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-64]

پ

 • پیردشتی، همت الله اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]

ت

 • تقی زاده طبری، زهرا تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 93-113]

ج

 • جعفربای، جبار واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص‌های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت‌های مختلف در گنبد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 185-211]

چ

 • چمنی، اسماعیل القاء پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین و شناسائی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (Lilium dandie) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]

ح

 • حکمتی، جمال اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • حمیدی، حسن مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • حمیداوغلی، یوسف اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • حمزه ئی، جواد بررسی رشد و عملکرد کلزا تحت تأثیر کود نیتروژنه در تناوب با ذرت و نخود [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 81-91]

خ

 • خدارحمی، منوچهر واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص‌های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت‌های مختلف در گنبد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 185-211]

ر

 • رضایی، جواد مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • رمضانپور، سیده ساناز بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]

ز

 • زینانلو، علی اصغر نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]

س

 • سیدی، محسن بررسی رشد و عملکرد کلزا تحت تأثیر کود نیتروژنه در تناوب با ذرت و نخود [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 81-91]
 • سیفی، اسماعیل نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • سلطانی، جمشید مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • سلطانلو، حسن بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • سلیمانی، علی نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • سوقی، حبیب اله واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص‌های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت‌های مختلف در گنبد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 185-211]

ش

 • شریفی، پیمان بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های جدید در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) در ژنوتیپ‌های مختلف برنج [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 169-184]
 • شکوهیان، علی اکبر القاء پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین و شناسائی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (Lilium dandie) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]

ص

 • صادقی، حسین تأثیر محلول‌پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد مؤثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 213-229]
 • صدقی، محمد اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-168]

ط

 • طاهری، مهدی نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]

ع

 • عباس دخت، حمید تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 93-113]

ف

 • فتحی، ناهید اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • فلاح اکبری نژاد دستک، صدیقه تاثیر نوع دانه‌ی گرده بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه‌ی سه رقم ماده‌ی کیوی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 141-152]

ق

 • قاسم نژاد، محمود اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • قربانی، راضیه بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • قلی پوری، عبدالقیوم اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-168]
 • قویدل، اکبر اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-168]

ک

 • کاکوئی نژاد، مژده مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • کاویانی، بهزاد تاثیر نوع دانه‌ی گرده بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه‌ی سه رقم ماده‌ی کیوی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 141-152]

م

 • مازندرانی، نجیب اله بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • مرادی، حسین تأثیر محلول‌پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد مؤثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 213-229]
 • موسوی، سیده مریم تأثیر محلول‌پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد مؤثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 213-229]

ن

 • نیازی اردکانی، مریم جذب و انتقال مجدد نیتروژن در گیاه جو تحت شرایط کم آبیاری در حضور بقایای گیاهی و باکتری آزوسپیریلوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-64]
 • نصیری، مرتضی اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • نظری، مهدی واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص‌های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت‌های مختلف در گنبد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 185-211]

ی

 • یعقوبی، بیژن بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های جدید در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) در ژنوتیپ‌های مختلف برنج [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 169-184]