نمایه نویسندگان

آ

 • آل مردان، علی کمی سازی تغییرات شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط تنش شوری با استفاده از مدل‌های غیرخطی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 39-59]
 • آینه بند، امیر ارزیابی اگرواکولوژیک تأثیر روش مدیریت بقایای گیاهی کنجد و تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 59-78]

ا

 • ابراهیمی، امین تاثیر تابش پرتوی فرابنفش و محلول‌پاشی برخی از تنظیم کننده ‎های رشد بر ویژگی‌های عملکردی و ظاهری شنبلیله Trigonella foenum-graecum L.)) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 133-154]
 • ابراهیمی، حمیدرضا اثر پرایمینگ بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف کنجد تحت تنش خشکی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 165-187]
 • اخلاقی، مهدی ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس آویشن و نعناع فلفلی و مونوترپن‌های عمده آنها در کنترل قارچ ورتیسیلیوم پسته [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 183-199]
 • اسلامی، علیرضا تأثیر زمان برداشت، چینه ‌سرمایی و اسید سولفوریک بر جوانه‌زنی بذر سه رقم زیتون (Olea europaea L.) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 241-263]
 • اسماعیل زهی، محمد اکرم استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه ایرانی قارچ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. و ارزیابی عملکرد و برخی خصوصیات دارویی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 85-109]
 • اشرفی، گل محمد آنالیز گسترده ژنوم، تفسیر و بررسی بیان ژن‌های VDAC در گل رز چینی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 111-132]
 • اعلائی، میترا بررسی مورفولوژیکی توده های Asparagus azerbaijanensis و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-224]
 • اعلائی، میترا تاثیر الیسیتورهای فنیل آلانین و سالسیلیک اسید بر تولید متابولیت های ثانویه در ریشه موئین گیاه ماریتیغال تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]
 • افشاری، فرزاد بررسی تنوع ژنوتیپ‌های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 61-84]
 • افضلی فر، امین بررسی تنوع ژنوتیپ‌های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 61-84]
 • الفتی، جمالعلی ارزیابی ژنتیکی صفت ماده‌گلی در خیار با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • امینیان، شیدا تأثیر نسبت‌های مختلف نیتروژن بر باززایی و تولید متابولیت‌های ثانویه در گل سوسن چلچراغ [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 201-219]

ب

 • باباخانزاده، اسماعیل ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس آویشن و نعناع فلفلی و مونوترپن‌های عمده آنها در کنترل قارچ ورتیسیلیوم پسته [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 183-199]
 • بخشنده، سمانه برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص‌های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 19-37]
 • براتی، وحید بررسی مهار علف‌های هرز بر انتقال مجدد مواد پرورده، عملکرد و اجزاء عملکرد در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]
 • برزگر، طاهر بررسی مورفولوژیکی توده های Asparagus azerbaijanensis و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-224]
 • برزگر، طاهر بررسی اثر دو گونه جلبک‌ دریایی قرمز بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد میوه خیار آب پران تحت تاثیر روش عصاره‌گیری [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 69-88]
 • بیژن زاده، احسان بررسی مهار علف‌های هرز بر انتقال مجدد مواد پرورده، عملکرد و اجزاء عملکرد در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]
 • بنایان اول، محمد اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع لوبیا قرمز، سفید و چیتی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 143-164]
 • بهپوری، علی بررسی مهار علف‌های هرز بر انتقال مجدد مواد پرورده، عملکرد و اجزاء عملکرد در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]
 • بهرام نژاد، بهمن همسانه‌سازی، توالی‌یابی و بررسی بیان ژن C4H در آنغوزه تلخ Ferula pseudalliacea [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]
 • بی‌همتا، محمدرضا بررسی تنوع ژنوتیپ‌های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 61-84]

پ

 • پیردشتی، همت الله به کارگیری الگوریتم ادغام مکانی-زمانی در استخراج شاخص های طیفی گیاه در مراحل رشد برنج (مورد مطالعه: شمال شهرستان ساری) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 79-99]
 • پیردشتی، همت اله بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنتی‌اکسیدانی باقلا(Vicia faba L.)، نخودفرنگی(Pisum sativum L.) و سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) تحت سمیت کادمیم در کشت خالص و مخلوط [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 49-68]
 • پیرنیا، مهدی استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه ایرانی قارچ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. و ارزیابی عملکرد و برخی خصوصیات دارویی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 85-109]
 • پوربیرامی هیر، یونس تأثیر نسبت‌های مختلف نیتروژن بر باززایی و تولید متابولیت‌های ثانویه در گل سوسن چلچراغ [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 201-219]
 • پورحسینی، زهرا ارزیابی اگرواکولوژیک تأثیر روش مدیریت بقایای گیاهی کنجد و تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 59-78]

ت

 • تبریزی رائینی، لیلا کمی سازی تغییرات شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط تنش شوری با استفاده از مدل‌های غیرخطی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 39-59]
 • ترابی، بنیامین اکولوژی جوانه‌زنی و سبز شدن بذر نیلوفروحشی (.Ipomoea purpurea L): علف هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 221-240]

ث

 • ثانی خانی، محسن تاثیر الیسیتورهای فنیل آلانین و سالسیلیک اسید بر تولید متابولیت های ثانویه در ریشه موئین گیاه ماریتیغال تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]

ج

 • جعفری، عبدالرضا اثر پرایمینگ بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف کنجد تحت تنش خشکی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 165-187]
 • جعفری، لیلا تأثیر حجم سلول سینی نشاء و اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک نشاء گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 225-245]
 • جعفری حقیقی، برمک اثر پرایمینگ بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف کنجد تحت تنش خشکی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 165-187]
 • جعفری صیادی، فاطمه به کارگیری الگوریتم ادغام مکانی-زمانی در استخراج شاخص های طیفی گیاه در مراحل رشد برنج (مورد مطالعه: شمال شهرستان ساری) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 79-99]
 • جعفری نظرآبادی، طیبه تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته گندم نان ( (Triticum aestivum L.به روش AMMI [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 127-141]
 • جوادی مجدد، داود بررسی فنولوژی گل، ردگذاری و فراردگذاری در ارقام تجاری فندق [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 155-171]

چ

 • چمنی، اسماعیل تأثیر نسبت‌های مختلف نیتروژن بر باززایی و تولید متابولیت‌های ثانویه در گل سوسن چلچراغ [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 201-219]
 • چمنی، اسماعیل ارزیابی تنوع توده های بومی زنبق مردابی (Iris pseudacorus) بر پایه صفات ریخت شناسی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 105-125]

ح

 • حاجی پور، زهرا تاثیر تابش پرتوی فرابنفش و محلول‌پاشی برخی از تنظیم کننده ‎های رشد بر ویژگی‌های عملکردی و ظاهری شنبلیله Trigonella foenum-graecum L.)) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 133-154]
 • حافظ نیا، مریم ارزیابی ژنتیکی صفت ماده‌گلی در خیار با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • حبیب زاده، فرهاد انتخاب بهترین الگوی کاشت و تراکم بوته در دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با تیپ رشدی متفاوت در منطقه کرج [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 191-207]
 • حیدریه، ضرغام اثر پرایمینگ بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف کنجد تحت تنش خشکی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 165-187]

خ

 • خاوری، میثم تاثیر کود زیستی و شیمیایی فسفر توام با مدیریت کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد دانه و موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 137-157]
 • خوشحال سرمست، مصطفی آنالیز گسترده ژنوم، تفسیر و بررسی بیان ژن‌های VDAC در گل رز چینی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 111-132]
 • خوش روش، مجتبی به کارگیری الگوریتم ادغام مکانی-زمانی در استخراج شاخص های طیفی گیاه در مراحل رشد برنج (مورد مطالعه: شمال شهرستان ساری) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 79-99]

د

 • دیانتی دیلمی، شیرین معرفی محیط کشت جامد درون شیشه‌ای ارزان برای تولید گیاهچه‌های پر‌کیفیت ارکیده فالانوپسیس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 101-117]
 • دستان، دارا همسانه‌سازی، توالی‌یابی و بررسی بیان ژن C4H در آنغوزه تلخ Ferula pseudalliacea [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]
 • دهمرده، مهدی تاثیر کود زیستی و شیمیایی فسفر توام با مدیریت کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد دانه و موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 137-157]

ر

 • ربیعی، بابک ارزیابی ژنتیکی صفت ماده‌گلی در خیار با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • ربیعی، محمد بررسی تاثیر رژیم‌های متفاوت تنش خشکی بر توانایی تنظیم اسمزی دانه گرده و محتوای کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 159-182]
 • ربیعی، ولی, بررسی فنولوژی گل، ردگذاری و فراردگذاری در ارقام تجاری فندق [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 155-171]
 • رجبی، عباس ارزیابی تنوع ژنتیکی پرتقال Citrus sinensis با استفاده از نشانگر ISSR و رتروترانسپوزون [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 119-136]
 • رشیدی، زهرا اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع لوبیا قرمز، سفید و چیتی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 143-164]
 • رضایی، عاطفه بررسی مهار علف‌های هرز بر انتقال مجدد مواد پرورده، عملکرد و اجزاء عملکرد در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]
 • رضائی، مهدی اثر سالیسلیک‌اسید و ملاتونین بر کلروفیل ‌فلورسانس و رشد اولیه گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 265-282]
 • رضوی، فرهنگ بررسی فنولوژی گل، ردگذاری و فراردگذاری در ارقام تجاری فندق [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 155-171]
 • رفیعی، وحیده ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس آویشن و نعناع فلفلی و مونوترپن‌های عمده آنها در کنترل قارچ ورتیسیلیوم پسته [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 183-199]
 • رمرودی، محمود تاثیر کود زیستی و شیمیایی فسفر توام با مدیریت کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد دانه و موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 137-157]
 • رمضان، داریوش استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه ایرانی قارچ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. و ارزیابی عملکرد و برخی خصوصیات دارویی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 85-109]
 • رمضانپور، سیده ساناز ارزیابی تنوع توده های بومی زنبق مردابی (Iris pseudacorus) بر پایه صفات ریخت شناسی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 105-125]
 • رنجبر نیاکی، محمدابراهیم بررسی مورفولوژیکی توده های Asparagus azerbaijanensis و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-224]

ز

 • زراوشان، محبوبه اثر کاربرد سیلیکون و نانوسیلکون بر برخی صفات گندم (C3) و سورگوم (C4) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-190]
 • زعفریان، فائزه بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنتی‌اکسیدانی باقلا(Vicia faba L.)، نخودفرنگی(Pisum sativum L.) و سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) تحت سمیت کادمیم در کشت خالص و مخلوط [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 49-68]
 • زینلی نژاد، خلیل تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته گندم نان ( (Triticum aestivum L.به روش AMMI [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 127-141]

س

 • ساعدی، فریبا بررسی اثر دو گونه جلبک‌ دریایی قرمز بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد میوه خیار آب پران تحت تاثیر روش عصاره‌گیری [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 69-88]
 • سالاری، آمنه تأثیر حجم سلول سینی نشاء و اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک نشاء گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 225-245]
 • سیاه مرگویی، آسیه اکولوژی جوانه‌زنی و سبز شدن بذر نیلوفروحشی (.Ipomoea purpurea L): علف هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 221-240]
 • سرپرست، رمضان بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنتی‌اکسیدانی باقلا(Vicia faba L.)، نخودفرنگی(Pisum sativum L.) و سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) تحت سمیت کادمیم در کشت خالص و مخلوط [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 49-68]
 • سلطانی، افشین برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص‌های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 19-37]
 • سلوکی، محمود استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه ایرانی قارچ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. و ارزیابی عملکرد و برخی خصوصیات دارویی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 85-109]
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله ارزیابی تنوع ژنتیکی پرتقال Citrus sinensis با استفاده از نشانگر ISSR و رتروترانسپوزون [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 119-136]
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله ارزیابی ژنتیکی صفت ماده‌گلی در خیار با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]

ش

 • شایگانفر، علیرضا تاثیر تابش پرتوی فرابنفش و محلول‌پاشی برخی از تنظیم کننده ‎های رشد بر ویژگی‌های عملکردی و ظاهری شنبلیله Trigonella foenum-graecum L.)) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 133-154]
 • شکرپور، مجید کمی سازی تغییرات شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط تنش شوری با استفاده از مدل‌های غیرخطی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 39-59]
 • شکوهیان، علی اکبر ارزیابی تنوع توده های بومی زنبق مردابی (Iris pseudacorus) بر پایه صفات ریخت شناسی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 105-125]
 • شهیدی، پگاه همسانه‌سازی، توالی‌یابی و بررسی بیان ژن C4H در آنغوزه تلخ Ferula pseudalliacea [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]

ص

 • صادقی پور، حمیدرضا اثر کاربرد سیلیکون و نانوسیلکون بر برخی صفات گندم (C3) و سورگوم (C4) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-190]
 • صالحی، فهیمه تاثیر الیسیتورهای فنیل آلانین و سالسیلیک اسید بر تولید متابولیت های ثانویه در ریشه موئین گیاه ماریتیغال تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]

ض

 • ضیاءالحق، سید حمید رضا ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس آویشن و نعناع فلفلی و مونوترپن‌های عمده آنها در کنترل قارچ ورتیسیلیوم پسته [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 183-199]
 • ضرابی، محمد مهدی استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه ایرانی قارچ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. و ارزیابی عملکرد و برخی خصوصیات دارویی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 85-109]

ط

 • طاهری، محمد اکولوژی جوانه‌زنی و سبز شدن بذر نیلوفروحشی (.Ipomoea purpurea L): علف هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 221-240]

ع

 • عابدی قشلاقی، ابراهیم بررسی فنولوژی گل، ردگذاری و فراردگذاری در ارقام تجاری فندق [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 155-171]
 • عباس پور، مجید گزینش علف‌کش‌های قابل مصرف در کینوآ (Chenopodium quinoa Willd.) [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 89-104]
 • عبدل زاده، احمد اثر کاربرد سیلیکون و نانوسیلکون بر برخی صفات گندم (C3) و سورگوم (C4) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-190]
 • عزیزی، خسرو اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع لوبیا قرمز، سفید و چیتی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 143-164]
 • علی پور، هادی بررسی تنوع ژنوتیپ‌های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 61-84]
 • علیزاده، زینب اثر بی کربنات آب آبیاری بر کلروز برگی، رنگدانه های فتوسنتزی و جذب آهن دانهال های کیوی فروت. [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • علی نیایی فرد، ساسان معرفی محیط کشت جامد درون شیشه‌ای ارزان برای تولید گیاهچه‌های پر‌کیفیت ارکیده فالانوپسیس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 101-117]

غ

 • غلامحسینی، مجید انتخاب بهترین الگوی کاشت و تراکم بوته در دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با تیپ رشدی متفاوت در منطقه کرج [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 191-207]
 • غلامی سفیدکوهی، محمدعلی به کارگیری الگوریتم ادغام مکانی-زمانی در استخراج شاخص های طیفی گیاه در مراحل رشد برنج (مورد مطالعه: شمال شهرستان ساری) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 79-99]

ف

 • فاضلی سنگانی، محمود اثر بی کربنات آب آبیاری بر کلروز برگی، رنگدانه های فتوسنتزی و جذب آهن دانهال های کیوی فروت. [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • فدوی، علی معرفی محیط کشت جامد درون شیشه‌ای ارزان برای تولید گیاهچه‌های پر‌کیفیت ارکیده فالانوپسیس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 101-117]
 • فهمیده، لیلا بررسی تنوع ژنوتیپ‌های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 61-84]

ق

 • قادری فر، فرشید اکولوژی جوانه‌زنی و سبز شدن بذر نیلوفروحشی (.Ipomoea purpurea L): علف هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 221-240]
 • قاسم نژاد، عظیم تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی مرزه جنگلی (‏Saturejea mutica ‎‏) تحت تاثیر تنش ‏خشکی، آبیاری مجدد و محلول پاشی سلنیم ‏ [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]
 • قاسم نژاد، محمود اثر بی کربنات آب آبیاری بر کلروز برگی، رنگدانه های فتوسنتزی و جذب آهن دانهال های کیوی فروت. [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • قربانی، نیره ارزیابی تنوع توده های بومی زنبق مردابی (Iris pseudacorus) بر پایه صفات ریخت شناسی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 105-125]
 • قربانپور، منصور تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی مرزه جنگلی (‏Saturejea mutica ‎‏) تحت تاثیر تنش ‏خشکی، آبیاری مجدد و محلول پاشی سلنیم ‏ [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]
 • قسیمی حق، زیبا اثر سالیسلیک‌اسید و ملاتونین بر کلروفیل ‌فلورسانس و رشد اولیه گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 265-282]
 • قنبری، احمد تاثیر کود زیستی و شیمیایی فسفر توام با مدیریت کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد دانه و موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 137-157]
 • قهرمانی، زهرا بررسی مورفولوژیکی توده های Asparagus azerbaijanensis و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-224]
 • قهرمانی، زهرا بررسی اثر دو گونه جلبک‌ دریایی قرمز بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد میوه خیار آب پران تحت تاثیر روش عصاره‌گیری [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 69-88]

ک

 • کاظمی، حسین برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص‌های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 19-37]
 • کامکار، بهنام برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص‌های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 19-37]
 • کاویانی، بهزاد تأثیر زمان برداشت، چینه ‌سرمایی و اسید سولفوریک بر جوانه‌زنی بذر سه رقم زیتون (Olea europaea L.) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 241-263]
 • کربلایی آقاملکی، محمد تقی تاثیر محلول پاشی عناصر روی و فسفر بر صفات مورفولویک، عملکرد و اجزای عملکرد و کیفیت دانه برنج(Oryza Sativa L.) ارقام هاشمی (محلی) و گیلانه (اصلاح شده) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 35-57]
 • کردنائیج، علاءالدین تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته گندم نان ( (Triticum aestivum L.به روش AMMI [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 127-141]
 • کریمی، احسان تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی مرزه جنگلی (‏Saturejea mutica ‎‏) تحت تاثیر تنش ‏خشکی، آبیاری مجدد و محلول پاشی سلنیم ‏ [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]
 • کریمی دستگردی، زهرا بررسی تاثیر رژیم‌های متفاوت تنش خشکی بر توانایی تنظیم اسمزی دانه گرده و محتوای کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 159-182]

گ

 • گنجعلی، صالحه بررسی تنوع ژنوتیپ‌های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 61-84]

ل

 • لیو، جین آنالیز گسترده ژنوم، تفسیر و بررسی بیان ژن‌های VDAC در گل رز چینی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 111-132]

م

 • محسن زاده گلفزانی، محمد ارزیابی تنوع ژنتیکی پرتقال Citrus sinensis با استفاده از نشانگر ISSR و رتروترانسپوزون [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 119-136]
 • محمدی، شهرام بررسی تاثیر رژیم‌های متفاوت تنش خشکی بر توانایی تنظیم اسمزی دانه گرده و محتوای کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 159-182]
 • محمدپور باروق، آیلار معرفی محیط کشت جامد درون شیشه‌ای ارزان برای تولید گیاهچه‌های پر‌کیفیت ارکیده فالانوپسیس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 101-117]
 • محمودی، مجتبی بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنتی‌اکسیدانی باقلا(Vicia faba L.)، نخودفرنگی(Pisum sativum L.) و سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) تحت سمیت کادمیم در کشت خالص و مخلوط [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 49-68]
 • محمود سلطانی، شهرام تاثیر محلول پاشی عناصر روی و فسفر بر صفات مورفولویک، عملکرد و اجزای عملکرد و کیفیت دانه برنج(Oryza Sativa L.) ارقام هاشمی (محلی) و گیلانه (اصلاح شده) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 35-57]
 • میری، حمیدرضا اثر پرایمینگ بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف کنجد تحت تنش خشکی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 165-187]
 • میربابائیان، سیده آرزو تاثیر الیسیتورهای فنیل آلانین و سالسیلیک اسید بر تولید متابولیت های ثانویه در ریشه موئین گیاه ماریتیغال تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 17-34]
 • میرزاجانی فتحکوهی، رضا تأثیر زمان برداشت، چینه ‌سرمایی و اسید سولفوریک بر جوانه‌زنی بذر سه رقم زیتون (Olea europaea L.) [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 241-263]
 • منصفی، علی ارزیابی اگرواکولوژیک تأثیر روش مدیریت بقایای گیاهی کنجد و تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 59-78]
 • مهربان جوبنی، پویان اثر کاربرد سیلیکون و نانوسیلکون بر برخی صفات گندم (C3) و سورگوم (C4) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-190]
 • مومیوند، حسن تاثیر تابش پرتوی فرابنفش و محلول‌پاشی برخی از تنظیم کننده ‎های رشد بر ویژگی‌های عملکردی و ظاهری شنبلیله Trigonella foenum-graecum L.)) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 133-154]

ن

 • نیازی خوجه، مصطفی اثر سالیسلیک‌اسید و ملاتونین بر کلروفیل ‌فلورسانس و رشد اولیه گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 265-282]
 • نصراله نژاد قمی، علی اصغر تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته گندم نان ( (Triticum aestivum L.به روش AMMI [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 127-141]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع لوبیا قرمز، سفید و چیتی [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 143-164]
 • نیکبخت، جعفر بررسی اثر دو گونه جلبک‌ دریایی قرمز بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد میوه خیار آب پران تحت تاثیر روش عصاره‌گیری [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 69-88]
 • نمکی، عاطفه بررسی مورفولوژیکی توده های Asparagus azerbaijanensis و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-224]

و

 • وفایی، یاور همسانه‌سازی، توالی‌یابی و بررسی بیان ژن C4H در آنغوزه تلخ Ferula pseudalliacea [دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 35-48]

ه

 • هوشمند، سعداله بررسی تاثیر رژیم‌های متفاوت تنش خشکی بر توانایی تنظیم اسمزی دانه گرده و محتوای کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های گندم [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 159-182]

ی

 • یاوری، علیرضا تأثیر حجم سلول سینی نشاء و اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک نشاء گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 225-245]
 • یوسف شاهی، بهناز استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه ایرانی قارچ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. و ارزیابی عملکرد و برخی خصوصیات دارویی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 85-109]