دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-95