دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تابستان 1394 
8. تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه

صفحه 157-172

محمد هادی پهلوانی؛ سید اسماعیل رضوی؛ آزاد احمدی؛ الهام پالوج


10. ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی

صفحه 189-202

بهناز توحیدی؛ قاسم محمّدی‌نژاد؛ بابک ناخدا؛ حسین صبوری


14. تجزیه ژنتیک مقاومت گندم به لکه برگی سپتوریایی (Septoria tritici Blotch) به روش دیالل

صفحه 239-244

شهربانو وکیلی بسطام؛ سیده ساناز رمضانپور؛ حسن سلطانلو