دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1395 
4. تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت

صفحه 63-80

10.22069/jopp.2017.9304.1886

سعید حضرتی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی