پیش بینی عملکرد ذرت علوفهای با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Silage maize yield prediction using artificial neural networks