توجه:

بدین وسیله به استحضار می­رساند کلیه  نویسندگان محترم مقالات از تاریخ 97/01/01 به بعد، در مرحله بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، میبایست برای هر مقاله مبلغ 800000 ریال (هشتادهزارتومان) واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ به صورت کامل، مبلغ 1200000ریال(یکصد و بیست هزار تومان دیگر) ویا گزارش کوتاه 800000 ریال (هشتاد هزارتومان دیگر) برای تامین بخشی ازهزینه­ های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

*** شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 *** شماره شبا حساب بانک تجارت جهت واریز هزینه داوری و چاپ:   IR110180000000003150062380

***توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 

((به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، از این تاریخ نشریه از  نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید)).

         

شماره جاری: دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-298 

5. تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12

صفحه 79-95

طاهر سقلی؛ محمداسماعیل امیری؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی؛ علی مومن پور


6. بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان

صفحه 97-113

سمیه ابراهیم نیا؛ اسماعیل سیفی؛ خدایار همتی؛ حسین فریدونی


7. ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 115-130

آرزو احمدزاده چالشتری؛ ابراهیم پناهپور؛ رامین ایرانی پور؛ عبدالامیر معزی


8. کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای

صفحه 131-147

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ کوروش فلک‌رو؛ صنم صفایی چایی‌کار؛ سمر رمزی؛ احسان کهنه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار
شاپا چاپی
2322-2050
شاپا الکترونیکی
2322-2778

بانک ها و نمایه نامه ها