تاثیر محلولپاشی بر و ساکارز بر روی برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروسا

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of boron and sucrose on biochemical parameters of “Camarosa” strawberry