بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این مطالعه با هدف یافتن روابط آلومتریک بین سطح برگ با وزن خشک برگ سبز ، وزن خشک اجزای رویشی و ارتفاع بوته در باقلا انجام شد. بدین منظور، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 92-91 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اجرا شد. فاصله بین ردیف (30، 45 و 60 سانتی‌متر) به‌عنوان فاکتور اصلی و تاریخ کاشت (24 آبان و 2 دی ماه 1390) و رقم (برکت و فرانسه) به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نمونه¬گیری طی فصل رشد هر 15 روز انجام شده و سطح برگ، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام¬های مختلف بوته به¬صورت جداگانه اندازه¬گیری شد. برای توصیف روابط آلومتریک بین سطح برگ با صفات رویشی باقلا معادله¬‌های مختلف برازش داده و در نهایت معادله توانی به دلیل برازش بهتر به داده¬‌ها مورد استفاده قرار گرفت. روابط به‌دست آمده در ارقام باقلا، فواصل بین ردیف و تاریخ¬های کشت یاد شده ثابت و پایدار بود و فقط رابطه بین سطح برگ و وزن خشک اجزای رویشی تحت تأثیر تاریخ کاشت قرارگرفت. در نتیجه برای تاریخ¬‌های کاشت 24 آبان و 2 دی¬ماه روابط جداگانه¬ای برآورد شد. از آنجایی که رابطه سطح برگ ،Y، با وزن خشک برگ سبز،X، (935/0X 7/176 = Y) دارای ضریب تبیین بالاتر و همچنین جذر میانگین مربعات خطای کوچک¬تر نسبت به ارتفاع بود، استفاده از آن در مدل¬های شبیه¬سازی باقلا و همچنین برآورد سریع سطح برگ به‌ویژه در مواقعی که دستگاه¬های اندازه¬گیری دقیق سطح برگ در دسترس نیستند پیشنهاد می¬شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allometric relationships between leaf area and vegetative characteristics in faba bean (Vicia faba L.)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Zeinali 1
  • Afshin Soltani 2
  • Mahmood Toorani 3
  • Mohammad Khadempir 4
1 Assistant Prof., Agronomy Dept., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Prof., Agronomy Dept., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 MSc student, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 MSc student, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The objective of this study was to obtain relationships between plant leaf area (cm2plant-1) with leaf dry weight (g plant-1), vegetative dry weight (g plant-1) and plant height (cm) in faba bean (Vicia faba L.). The experiment was conducted at the research farm of Gorgan university of agricultural sciences in 2011-2012 growing season. The experimental design was a randomized complete block design that arranged as split plot-factorial with four replications. The factors were inter-row spacing (30, 45 and 60 cm), sowing date (15 Nov. and 24 Dec 2011) and cultivar (Barakat and French). Plant samplings were carried out during growing season with 15 days intervals up to end of effective leaf formation. At each sampling, leaf area, leaf dry weight, vegetative dry weight and plant height were measured. A power equation (Y=aXb) was used to describe the relationships between leaf area and the above mentioned characteristics. This equation was used for all combinations of sowing dates and inter-row apacings. Significant relationships were found between leaf area and leaf dry weight (R2=0.96), vegetative dry weight (R2=0.95) and plant height (R2=0.94). It was concluded that the equations can be used for estimation of leaf area or in the simulation models of faba bean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :" Faba bean"
  • "Allometric relationships"
  • "Leaf area"
  • "Dry weight"
  • "Plant height"