تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه آزاد گرگان

2 دانشجو گارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیات علمی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحدگرگان

چکیده

نیاز به انرژی در جهان، قیمت بالا و اثرات استفاده از آن در انتشار گازهای گلخانه ای و محدودیت منابع انرژی منجر به افزایش تحقیقات بر موازنه انرژی در سیستم های تولید گیاهان زراعی شده است. هدف این تحقیق مقایسه روش های تهیه بستر و کاشت بذر از نظر مصرف انرژی در گندم در شرایط منطقه کردکوی استان گلستان بود. در این تحقیق 5 روستا و در هر روستا 3 مزرعه انتخاب شد که در هر مزرعه یکی از روش¬های تهیه بستر بذر و کاشت بذرپاش، ردیفکار و کمبینات استفاده شد. کشت در منطقه به دلیل بارندگی مناسب و سطح ایستابی بالا بصورت دیم بود. نتایج نشان داد استفاده از روش کمبینات در مقایسه با روش خطی کار و سانتریفوژ به ترتیب به میزان 33 و 35 درصد باعث کاهش انرژی مورد نیاز برای تهیه زمین و کاشت می شود. از نظر کل انرژی مصرفی برای انجام عملیات زراعی این روش باعث 22 درصد کاهش نسبت به روش سانتریفوژ و خطی کار شد. همچنین استفاده از کمبینات سبب شد انرژی مصرفی به صورت بذر به ترتیب به میزان 19 و 4 درصد از روش های کاشت سانتریفوژ و خطی کار کمتر باشد. نسبت انرژی خروجی به ورودی در روش کمبینات 41/7 بود که بالاتر از روش سانتریفوژ (07/4) و خطی کار (15/6) بود. نتیجه گیری شد که استفاده از روش کمبینات در صرفه جویی انرژی و افزایش بهره وری از آن موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy use in wheat production in Kordkoy region as influenced by seed-bed preparation and sowing methods

نویسنده [English]

  • Ehsanolah Tajik jalali 1
چکیده [English]

The increasing needs for energy, its high price and its environmental impact on greenhouse gases emission and limited energy resources due to increased research on energy balance in crop production systems. The objective of this research was to compare seedbed preparation and sowing methods in wheat production in Kordkoy region with respect to energy use and efficiency. Fifteen wheat fields were selected in the region in five sites. The fields were classified into three groups with included to seedbed preparation and sowing methods, i.e. centrifuge, drill and Combination Cultivator. All fields were rainfed. The results indicated that using Combination Cultivator method led to 35% and 33% reduction in energy use in seedbed preparation and sowing compared to centrifuge and drill methods, respectively. In terms of energy required for production operations, the method resulted in 22% reduction in energy use compared to centrifuge and drill methods. Using Combination Cultivator also led to 11% and 9% less energy use as seed compared to centrifuge and drill methods, respectively. Energy output to input ratio was 7.41 for Combination Cultivator method which was higher than centrifuge (4.07) and drill (6.15) methods. Using Combination Cultivator also resulted in higher energy yield than other two methods. It was concluded that using (expanding) Combination Cultivator method is effective in energy saving and improving its utilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Fuel
  • Field Operations