بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی کرمان

2 دانشجو دانشگاه کرمان

3 دانشجو

چکیده

این بررسی به منظور بررسی تنوع آللی پنج نشانگر ریزماهواره ناحیه QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری واقع بر روی کروموزوم 10 برنج و ارزیابی صفات زراعی برخی ارقام ایرانی تحت تنش شوری به همراه دو شاهد متحمل (Pokkali) و حساس (IR29) و تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک با نشانگرهای ریزماهواره انجام گردید. براساس داده¬های فنوتیپی ارقام برنج به 3 گروه حساس، متحمل و نیمه متحمل طبقه¬بندی شدند. بر اساس نتایج مولکولی پژوهش، نشانگر RM6100 واقع در این ناحیه کروموزومی به عنوان مؤثرترین نشانگر جهت شناسایی ژنوتیپ¬های متحمل به شوری در مرحله زایشی شناسایی شد و بیشترین صفات مربوط به اجزای عملکرد با این نشانگر ارتباط معنی¬دار نشان دادند و در برنامه¬های به¬نژادی برنج به عنوان نشانگر اطلاع رسان و سودمند پیشنهاد می-گردد. همچنین صفت وزن تک دانه در شرایط تنش شوری با همه نشانگرهای مورد بررسی رابطه معنی¬داری را نشان داد که به نحوی بیانگر اهمیت این ناحیه کروموزومی در کنترل این صفت ¬می¬باشد. بنابراین بر اساس این مطالعه با استفاده از اطلاعات نشانگری این ناحیه ژنومی می¬توان در اصلاح برنج جهت تولید ارقام پرمحصول و متحمل به تنش بهره گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of allelic diversity of microsatellite markers in QTL region attributed to salinity tolerance in Iranian rice cultivars

نویسندگان [English]

  • ghasem mohammadinejad 1
  • marjan ghasemkhani 2
چکیده [English]

This study was carried out in order to evaluate allelic diversity of microsatellite markers in QTL region for salinity tolerance on chromosome 10 in rice and evaluation of agronomical traits of some Iranian rice cultivars in salinity stress along with two tolerant (Pokkali) and sensitive (IR29) check varieties, and association analysis for morphological traits using microsatellite markers.Based on the phenotypic data genotypes were categorized into 3 different groups (sensitive, semi tolerant and tolerant). Based on the molecular results, RM6100 marker at this chromosomal region, is introduced as the effective marker for identification of salt tolerance genotypes at reproductive stage and most traits of related to yield components, showed significant association with this marker, thus suggested as informative and benefit marker in breeding program of rice. Likewise, grain weight showed significant association with all the under studied markers at saline condition, which is indicator of the importance of this chromosomal region in controlling of this trait. Therefore based on this study using of marker information of this chromosomal region can be used in breeding of rice to produce high yielding and tolerant rice cultivars

کلیدواژه‌ها [English]

  • Association analysis
  • Allelic diversity
  • microsatellite
  • Rice
  • Traits assessment under salinity