تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی

3 عضو هیات علمی

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای رایج و آلی بر رشد و عملکرد گیاه اسفناج آزمایشی گلخانه¬ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه¬ای تجاری واقع در شهر لاهیجان انجام شد. تیمارها شامل سه سطح کمپوست زباله شهری (0، 50 و 100 تن در هکتار)، 5 سطح کود شیمیایی N.P2O5.K2O (بدون کود، نسبت¬های 3/1، 2/1، 3/2 و مقدار کامل توصیه رایج کود شیمیایی در مورد اسفناج) و تلفیق سطوح مختلف کود شیمیایی و کمپوست زباله شهری با هم بودند. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش در مقدار کود شیمیایی و کمپوست زباله شهری باعث افزایش در خصوصیات کمی (وزن تر و خشک، ارتفاع، سطح برگ، طول دوره رشد و عملکرد) اسفناج شد، بطوریکه تیمارهای تلفیقی (بخصوص تیمار 100 تن در هکتار به همراه کود شیمیایی کامل) بیشترین اثر را بر خصوصیات کمی اسفناج داشتند. کمترین مقدار نیترات در تیمار کمپوست به دست آمد که نسبت به شاهد اثر معنی-داری را نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد 50 تن در هکتار کمپوست زباله شهری می¬تواند 83/45 درصد و کاربرد 100 تن در هکتار کمپوست زباله شهری 27/73 درصد جایگزین کاربرد توصیه کامل کود شیمیایی (N.P2O5.K2O) از نظر میزان عملکرد اسفناج شود و میزان نیترات بسیار کمتری در گیاه تجمع یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of chemical fertilization and organic fertilizer on spinach (Spinacia oleracea L.) yield and nitrate accumulation.

نویسندگان [English]

  • S. Maryam Fallah Morteza Nezhad 1
  • Gholam-Ali Peyvast 2
  • Jamal-Ali Olfati 3
  • Bahman Sammak 4
1 M. Sc. Student
2 Professor, PhD, University of Guilan, Faculty of Agriculture, Horticultural Department
4 Faculty of Islamic Azad University, Lahijan Branch
چکیده [English]

In order to studying the effect of conventional fertilization and organic fertilizeron growth, yield and nitrate accumulation of Spinach, a greenhouse experiment was carried out in factorial based on random complete design with three replications in a commercial greenhouse located at Lahijan. Treatments were three levels of municipal soil waste compost (0, 50 and 100 t ha-1), five chemical fertilizer levels (0, 1/3, 1/2, 2/3 and complete content of recommended chemical fertilizer (N.P2O5.K2O) for spinach) and combination of different levels of chemical fertilizer and municipal solid waste compost. Result showed that by increasing chemical fertilizer and municipal solid waste compost application level quantitative characteristics (wet and dry weigh, height, leaf area, and yield) of spinach increased. Also, integrated of compost with chemical fertilizer (specially 100 t∙ha-1 compost + chemical fertilizer) compare to only apiece application of fertilizers, had more affected to spinach yield. The lowest nitrate content was observed in compost application that no significant differences have with control. Result show that application 50 t/ha compost can be substitute 45.83% and application 100 t/ha compost can be substitute 73.27% using current recommendation of chemical fertilizer for spinach and low content nitrate accumulation in plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compost
  • Integrated fertilizers
  • Chemical Fertilizer
  • Municipal solid waste compost
  • Nitrate