بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه کوشیا در شرایط آب و هوایی شهرستان اراک

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق شوری آب آبیاری در سه سطح شامل (1/4، 18 و 32 دسی‌زیمنس بر متر) و تراکم بوته در چهار سطح شامل (10، 20، 30 و 40 بوته در متر مربع) به‌عنوان فاکتورهای آزمایش در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر شوری بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع، قطر ساقه، عملکرد علوفه، پروتئین، عملکرد پروتئین، درصد ماده خشک قابل هضم، میزان الیاف غیر‌محلول در شوینده اسیدی (ADF) و مقدار خاکستر معنی‌دار است. با افزایش سطوح شوری عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع، قطر ساقه، عملکرد علوفه، پروتئین، عملکرد پروتئین، درصد ماده خشک قابل هضم، مقدار خاکستر کاهش اما میزان الیاف غیر‌محلول در شوینده اسیدی افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه و علوفه تر به آبیاری با شوری 1/4 دسی زیمنس بر متر با تولید 9/2677 و 33907 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن متعلق به آبیاری با میزان شوری 32 دسی زیمنس بر متر با تولید 4/932 و 10911 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. تراکم بر عملکرد دانه، عملکرد علوفه و قطر ساقه معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 9/2262 کیلوگرم در هکتار در تراکم 20 بوته در متر مربع و کمترین عملکرد دانه با تولید 3/1459 کیلوگرم در هکتار در تراکم 10 بوته در متر مربع بدست آمد، نتایج نشان داد تولید گیاه کوشیا با شوری 18 دسی زیمنس بر متر به همراه تراکم 30 بوته در متر مربع برای علوفه و تراکم 20 بوته در متر مربع جهت تولید دانه در شرایط این منطقه و مناطق با شرایط اقلیمی مشابه قابل معرفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different salinity stress and plant densities effects on quantitative and qualitative forage and grain yields of Kochia in Arak region

نویسنده [English]

  • mohammad reza sobhani 1
چکیده [English]

In order to investigate of different salinity stress and plant densities effects on quantitative and qualitative forage and grain yields of Kochia a randomized complete block design in factorial arrangement with three replications was used. A field study was conducted in 2011 cropping season in Agriculture Experiment Satiation, College of Agriculture, Islamic Azad University, Arak Branch Treatment consisted of three levels of salinity stress (4.1, 18 and 32 dS/m) and four plant densities (10, 20, 30 and 40 plant m-2) were used. The analysis of variance results showed that the effects of salinity on grain yield, 1000 grain weight, plant height, stem diameter, forage yield, forage protein, protein yield, dry matter digestibility percent, acid detergent fiber (ADF) and ash amount were significant. With increasing salinity stress levels, the grain yield, 1000 grain weight, plant height, stem diameter, forage yield, forage protein, protein yield, dry matter digestibility percent and ash decreased, while ADF increased. Maximum grain and forage yield were obtained with irrigation of 4.1 dS/m with an average yield of 2677.9 and 33907 kg ha-1 and the minimum were obtained with irrigation of 32 dS/m with an average yield of 932.4 and 10911 kg ha-1. Effects of plant densities on grain and forage yield and stem diameter were significant. Maximum grain yield were obtained with plant densities of 20 plant m-2 with an average yield of 2262.9 kg ha-1 and the minimum were obtained with plant densities of 10 plant m-2 with an average 1459.3 kg ha-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kochia
  • Forage Yield
  • Grain yield
  • Planting density
  • Salinity