مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه زراعت

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت

چکیده

مستندسازی فرآیند تولید در کشاورزی شامل تهیه کلیه اطلاعات و فعالیت‏هایی است که سیر تولید یک محصول از مرحله تهیه بستر بذر تا برداشت را نشان می‏دهد. بدین منظور در تحقیق حاضر کلیه عملیات‏های مدیریتی انجام شده از مرحله تهیه بستر بذر تا برداشت محصول گندم در مزارع مورد مطالعه در گرگان در سال‏های 1386 و 1387 از طریق مطالعات میدانی ثبت شدند. در این بررسی‏ها شیوه انجام هر عملیات مدیریتی در مزارع در هریک از مراحل تهیه بستر بذر، کاشت، داشت و برداشت و همچنین نسبتی از کشاورزان که از شیوه‏های مختلف هر یک از این عملیات مدیریتی استفاده کرده بودند از طریق توزیع فراوانی مطلق و تجمعی مشخص شدند. نتایج نشان داد به¬طور مرسوم مزراع گندم بین 15 تا 26 آذر کشت شدند. میزان بذر مصرفی بسته به کیفیت تهیه بستر بذر و نوع وسیله کاشت بین 140 تا 250 کیلوگرم در هکتار متغیر بود. بیشتر کشاورزان برای تامین نیاز کودی از کودهای اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم استفاده کردند. کشاورزان کود اوره را اغلب در مرحله ساقه رفتن و به¬طور متوسط به میزان 93 کیلوگرم در هکتار مصرف کردند. در سال اول مطالعه به دلیل کمبود بارندگی آبیاری در دو مرحله (گلدهی و اوایل پرشدن دانه) ولی در سال دوم در یک مرحله (گلدهی) انجام شد. بسته به شرایط جوی حاکم بر منطقه معمولا تاریخ برداشت در مزارع مورد مطالعه بین 18 تا 25 خردادماه صورت گرفت. با توجه به تنوع عملیات مدیریتی در مزارع میزان عملکرد بین 5/2 تا 3/6 تن در هکتار متغیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Documenting the process of wheat production in Gorgan

چکیده [English]

Documenting the production process in agriculture includes providing all information and activities that shows the course of production from seedbed preparation stage to harvest stage. For this purpose, in present investigation all management operations performed from seedbed preparation stage to harvest stage in the studied wheat fields in 2007 and 2008 were recorded through farms survey. In this study, the method of doing each management operation undertaken in farms from stages of seedbed preparation to harvest as well as a proportion of farmers applying different method of the management operations were determined through absolute and cumulative frequency distribution. The results showed wheat cultivation was conducted from 5 to 16 December. Depending on seedbed preparation quality and type of planting tool, the rate of used seed was varied from 140 to 250 kg ha-1. The more farmers used urea, triple superphosphate and potassium sulfate fertilizers for supplying nutrient requirement in wheat farms. Traditionally, urea fertilizer was used at stem elongation stage on average with amount of 93 kg ha-1. Due to shortage rainfall during the first year, the most farms were irrigated twice (at flowering and early seed filling) but in the second year it was done once (at flowering). The time of wheat harvest was ranged from 7 to 14 June depending on environmental condition. In respect to variation of management operations in farms, the amount of yield was varied from 2.5 to 6.3 t ha-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • documentation
  • management operations