تاثیر نوع پایه و بافت میوه بر برخی خواص شیمیایی میوه نارنگی پیج و پرتقال‎ ‎تامسون ناول

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

با توجه به فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجه در میوه مرکبات، در تحقیق حاضر اثر پایه و نوع بافت میوه بر میزان ‏هیسپردین و نارینجین و همچنین برخی از فاکتور‏های کیفی میوه پرتغال و نارنگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به ‏صورت فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. براساس نتایج بدست آمده میزان اسید قابل ‏تیتراسیون در رقم پرتقال تامسون ناول به طور معنی داری بیشتر از رقم نارنگی پیج بود. اسید قابل تیتراسیون هر دو ‏نوع میوه پایه سیتروملو بیشتر از پایه نارنج بود. ویتامین ث میوه پایه نارنج از میوه پایه سیتروملو بیشتر بود. فعالیت آنتی ‏اکسیدانی و میزان فنل کل، فلاونوئید کل و هسپریدین در رقم تامسون ناول به طور معنی داری بیشتر بود. نتایج نشان ‏داد که نسبت به میوه تامسون نارینجین بیشتری در نارنگی پیج تجمع یافت. در مقایسه با پایه نارنج میوه پایه ‏سیتروملو فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان فلاونوئید و هسپریدین بیشتری داشت. بین دو پایه از نظر میزان فنل و ‏نارینجین اختلاف معنی داری وجود نداشت. مقایسه تجمع مواد موثره در دو قسمت پوست و گوشت نشان داد که ‏تجمع ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و همچنین نارینجین و هسپریدین در پوست قابل ملاحظه است. بر اساس نتایج ‏بدست آمده بیان می شودکه اگرچه تجمع مواد موثره با اثر دارویی در میوه ارقام مختلف به تفاوت ژنتیکی آنها مرتبط ‏است، بنظر می رسد که افزایش کمی و کیفی این ترکیب با انتخاب پایه مناسب امکانپذیر باشد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of type of rootstock and fruit tissue on some chemical properties ‎on Page mandarin and Thampson novel orange

چکیده [English]

Based on the valuable antioxidant activity of citrus fruits, in present study the effect of ‎rootstock and the type of tissue on some fruit quality parameters including phenol, ‎flavonoid, antioxidant and the content of hesperidin and naringin of orange and mandarin ‎was studied. The experiment was conducted as a factorial design based on complete ‎randomized blocks with four replications. Results showed that, the amount of titrable ‎acid of thampson novel fruit was higher than that of page mandarin. Both fruits produced ‎a higher titrable acid when citromelo was used as rootstock. The content of vitamin C of ‎fruits of sour orange was higher than that of citromelo. Antioxidant activity and the ‎content of total phenol, total flavonoid, and hesperidin of thampson novel fruits were ‎significantly high. Contrary to the hesperidin, between thampson novel orange and page ‎mandarin the content of naringin of page mandarin was at the highest level. Fruits on ‎citromelo showed a higher antioxidant activity, flavonoid and hesperidin content. No ‎difference on the amount of total phenol and naringin was observed between two ‎different rootstocks. The accumulation of measured antioxidant compounds of peel is ‎noticeable. Finely based on the obtained results it can be concluded that although the ‎concentration of pharmaceutical and nutritional compounds strongly related to genetic, it ‎seems that a higher quality and quantity of such compound could be achieved using a ‎suitable rootstock.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thampson novel
  • page mandarin
  • Antioxidant
  • Flavonoid
  • Vitamin C
  • hesperidin
  • naringin ‎