تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل/ دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان است که به دلیل برداشت¬های مکرر از عرصه¬های طبیعی در معرض نابودی قرار گرفته است. شناخت و مطالعه دقیق بیولوژی و رفتار جوانه¬زنی بذر این گیاه می¬تواند منجر به توسعه کشت و حفاظت از عرصه¬های طبیعی آن گردد. این تحقیق به منظور تعیین واکنش دمایی بذر آنغوزه در سال 1390 در آزمایشگاه¬های تکنولوژی بذر و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملاًًًٌٌٌ تصادفی با 10 تیمار مشتمل بر دماهای 3، 6، 9، 12، 18، 21، 24، 27، 30 و 33 درجه سانتی¬گراد در 4 تکرار به اجرا درآمد. صفات مورد اندازه¬گیری عبارت بودند از: درصد جوانه¬زنی، سرعت جوانه¬زنی و میانگین زمان جوانه¬زنی. اثر دما بر تمامی صفات مورد اندازه¬گیری معنی دار بود. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون داده¬ها با مدل خطوط متقاطع(ISL) نشان دادند که دما¬های حداقل، بهینه و حداکثر جوانه¬زنی بذر آنغوزه به ترتیب 06/1 ، 46/13 و 04/31 درجه سانتی¬گراد می¬باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cardinal temperature for germination of asafoetida (Ferula assafoetida .L) seeds

نویسنده [English]

  • mostafa zangoie 1
چکیده [English]

Asafoetida is one of important medicinal plant of the Apiaceae family that due to over harvesting from natural pastures has been endanger to elimination. Knowledge and studies of plant biology and germination behavior can lead to the development of its cultivation and protection in the natural pastures. This experiment was conducted to evaluate Asafoetida seeds germination on the response to temperature in Seed Technology and Agricultural Research Laboratories of Birjand University in 2011. For this experiment using a completely randomized design with 10 treatments consisting of 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30 and 33 degree of Celsius in four replications. Traits measured were germination percentage, germination rate and mean germination time. Temperature was significantly effected on all measured traits (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plants
  • Germination rate
  • plants domestication