تعیین شاخص برداشت کیوی فروت رقم هایوارد در نواحی مرکزی استان مازندران

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of harvesting time index of kiwifruit cv.Hayward in central area of Mazandaran province