بررسی وضعیت و میزان خودسازگاری در برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of self compatibility and its level in some selected almond genotypes