ساخت و ارزیابی مدلی ساده برای شبیه سازی رشد و عملکرد سویا

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A simple model to simulate growth and yield of soybean