بررسی تأثیر روش های مدیریتی مختلف بر توزیع مکانی- زمانی جمعیت علف های هرز و زیست توده هوایی زعفران

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of different weed management methods on spatial and temporal dynamic of weed populations and saffron above ground biomass