تأثیر کود زیستیEM بر پاسخ های فتوسنتزی، پرولین و غلظت نیتروژن انار تحت تنش شوری

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of bio-fertilizer EM on photosynthetic responses, proline content and nitrogen concentration on pomegranate under salinity stress