بررسی وضعیت رشدی و میزان مقاومت به سرمای بهاره در برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان

3 دانشیار موسسه اصلاح و تهییه نهال و بذر کرجو بخش تحقیقات باغبانی

چکیده

این تحقیق در قالب دو آزمایش جداگانه در طی سال های 1390 تا 1392 در موسسه نهال و بذر کرج انجام شد. در آزمایش اول، میزان رشد پیوندک ها، میزان مقاومت به سرمای دیررس بهاره و میزان پرولین در 10 رقم و ژنوتیپ بادام پیوند شده روی پایه GF677 شامل (’تونو ‘،’ نان پاریل‘، ’شکوفه‘، ’سهند ‘،’مامایی‘، ’شاهرود 12‘، A200’ ‘،’ 25-1‘،’ 16-1 ‘ و ’40-13 ‘) با 10 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی و در آزمایش دوم، وضعیت رشدی آنها در طی دو ماه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور زمان و ژنوتیپ و با 10 تکرار در موسسه نهال و بذر کرج بررسی شد. نتایج نشان داد، میزان رشد پیوندک های رقم شکوفه در هر دو سال از سایر ارقام و ژنوتیپ های بررسی شده در این تحقیق، بیشتر بود. میزان رشد پیوندک های رقم شکوفه در سال اول و دوم به ترتیب 15/54 و 48/53 سانتیمتر بود. همچنین در هر دو سال، رقم’مامایی ‘و ژنوتیپ ’ 25-1‘ کمترین ارتفاع پیونک را داشتند. با وجود اینکه در سال اول آزمایش، شروع برگ‌دهی در رقم شکوفه از ارقامی همچون ’مامایی ‘ و ’شاهرود 12‘ دیرتر بود، ولی میزان خسارت ناشی از سرمازدگی دیررس بهاره در پیوندک های این رقم از سایر ارقام بیشتر بود. ژنوتیپ ’40-13 ‘ بیشترین مقاومت نسبت به سرمای دیرس بهاره را نشان داد که بیشترین میزان تولید پرولین (75/29 میلی مول بر گرم وزن تازه) را نیز دارا بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of growth characteristics and resistance to spring late frost in ten almond (Prunus dulcis) genotypes budded on GF677 rootstock

چکیده [English]

In study was conducted in two separate experiments in 2011-2013 in seeds and plant improvement institute. In the first experiment, Status growth scion and resistance to spring late frost and content proline in 10 genotypes and cultivar almond, grafted on GF677 rootstock included Touno, Non Pariel, Shokofeh, Sahand, Mamayi, Shahrood 12, A200, 1-25, 1-16 and 13-40 with 10 replication as a completely randomized design and in the second experiment, status their growth in two month period as a completely randomized design, with two factor time and genotypes and with 10 replication was evaluated in seeds and plant improvement institute. Result showed that scions Growth rate of cultivar shokofeh was more than other genotypes and cultivars in each two year. Scion height of cultivar shokofeh in first and second years was 54.15 and 53.48 centimeter, respectively. Also, the least height scion belongs to cultivar mamayi and genotypes 1-25 in each two year. Although the leaves start in cultivar shokofeh was later than mamayi and shahrood 12, but rate damage of spring late frost in scions this cultivar was more than other genotypes and cultivar. Genotypes 13-40 showed the most resistance to spring late frost and the most content prolin (29.75 m mol/ gr fresh weight).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond
  • Rootstock GF677
  • Prolin
  • Rate growth
  • Spring late frost