تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مصرف کودهای آلی نظیر ورمی‌کمپوست و کمپوست قارچ مصرف شده در یک سیستم مبتنی بر کشاورزی پایدار ضمن حفظ سلامت خاک باعث بهبود رشد و عملکرد گیاهان نیز می‌گردد. به همین منظور آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی روی گیاه دارویی نعناع سبز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبتهای حجمی صفر (شاهد)، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد از ورمی کمپوست کمپوست قارچ مصرف شده شسته شده و شسته نشده بود. و محیط کشت پایه در این آزمایش ها نیز شامل 3 قسمت خاک و یک قسمت ماسه بود. نتایج نشان داد که جایگزین نمودن ورمی‌کمپوست و کمپوست قارچ مصرف شده در بستر کاشت گیاه بر شاخص‌های رشد رویشی از قبیل وزن تر و خشک بوته، ارتفاع بوته، محتوای کلروفیل و سطح برگ و همچنین محتوای عناصر درشت مغذی در بخش هوایی گیاه دارویی نعناع اثر معنی‌داری داشت. بیشترین مقدار برای شاخص‌های رشد رویشی در تیمارهای 10 درصد ورمی کمپوست و 30 و 40 درصد از کمپوست قارچ مصرف شده به صورت شسته شده حاصل گردید. محتوای عناصر غذایی در گیاه نیز با افزایش نسبت حجمی جایگزینی هریک ازکود های آلی در بستر کاشت نعناع روند افزایشی نشان داد. کاربرد ورمی‌کمپوست و کمپوست قارچ مصرف شده به دلیل غنی بودن از عناصر غذایی مورد نیاز و ضروری رشد گیاه، از طریق بهبود جذب عناصر غذایی توسط ریشه، سبب افزایش درصد و در نتیجه عملکرد اسانس درگیاه نعناع نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

effect of organic fertilizers on growth properties nuterien absorption and essential oil yield ofmedicinal plant of Mentha spicata L)

چکیده [English]

Consumption of organic manures such as vermicompost and spent mushroom compost in a system based on organic agriculture beside to maintenance soil health improvement and yield of medicinal plant spearmint. Therefore, an Completely Randomized design experiment with four replication on Spearmint (Mentha spicata L )was conducted in Horticultural Department of Mohaghegh Ardabili University. Experimental treatments include different rate (control, 10, 20, 30, 40 and 50%) of cow manure vermicompost and washed and unwashed spent mushroom compost (SMC). The base medium (control treatment) was a mixture of 75% from cultivated farm soil and 25% of sand. Results revealed that replacement of vermicompost and spent mushroom compost in growth medium have significant effect on all vegetable such as fresh and dry weight, height, chlorophyll content and area surface of leaves and macro element of areal sections of spearmint. The highest value for vegetative growth detected in 30% and 40% washed spent mushroom compost and 10% vermicompost. As increase in substitution of organic fertilizer in medium of plant, nutrient content of spearmint increased. subsitution of vermicompost and spent mushroom compost improved uptake of nutrient by plant roots and increased of percent and yield of essential oil in spearmint in comparison to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Nutrition
  • Spent Mushroom Compost
  • Vermicompost