مدلی برای پیش آگاهی بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی در گرگان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده

بادزدگی فیتوفترایی ناشی از Phytophthora infestans، یکی از بیماری‌های مهم سیب زمینی در دنیا و ایران، به ویژه در استان گلستان می‌باشد. برای پیش‌آگاهی این بیماری تاکنون 16 مدل در دنیا معرفی شده است. به منظور ساختن یک مدل پیش‌آگاهی، از داده‌های آب و هوایی و وقوع بیماری طی ده سال اخیر استفاده شد. سپس با استفاده از داده‌های دما، رطوبت نسبی و بارش روزانه‌ی فروردین ماه، 22 متغیر ساخته شد. بررسی این متغیرها با استفاده از روش‌های آماری رگرسیون لجستیک و آنالیز تشخیصی نشان داد که چهار متغیر nTRH10،nTRHPR10،nRH10 و nTRHP20 دارای ارتباط قوی با وقوع یا عدم وقوع بیماری بودند. بر اساس این چهار متغیر، چهار مدل پیش‌آگاهی جهت پیش بینی احتمال وقوع بیماری معرفی شد. متغیر nTRH10 قوی‌ترین رابطه را با وقوع یا عدم وقوع بیماری داشته، میانگین مقدار این متغیر در سال‌های بدون بیماری و دارای بیماری به ترتیب 45 و 75/118و درجه‌ی صحت پیش بینی مدل نهایی صد در صد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A forecasting model for potato late blight in Gorgan

نویسنده [English]

  • Mohammad Aghajani
چکیده [English]

Late blight, caused by Phytophthora infestans, is one of the most important diseases of potato in the world and Iran, especially in Golestan province. 16 models have introduced for forecasting the disease in the world, sofar. In order to developing a forecasting model, wether and disease occurrence data during the recent 10 years were used.then, 22 variables were built using daily temperature, relative humidity and percipitation data during Farvardin (March 20 to April 19). Study of these variables using logistic regression and discriminant analysis showed that four variables nTRH10, nTRHPR10, nRH10 and nTRHP20 were strongly ralated with occurrence of disease. Four forecasting models were developed for prediction of disease occurrence, based on these variables. Variable nTRH10 had the most strong relation with disease occurrence, and its mean values were 45 and 118.75 in years without and with disease, respectively. Prediction accuracy of the final model (developed based on nTRH10) was 100%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potato
  • late blight, Phytophthora infestans, forecasting, wether variables