مطالعه ی روابط ناسازگاری گرده در زیتون رقم کرونایکی و تاثیر اخته کردن گل ها بر نتایج حاصل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده

یکی از مشکلات موجود در توسعه کشت زیتون خود ناسازگاری گرده می‌باشد. این مطالعه جهت تعیین میزان خود ناسازگاری زیتون رقم کرونایکی در شرایط آب و هوایی گرگان و انتخاب ارقام گرده‌زای مناسب در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار (درخت) و شش تیمار (گرده‌افشانی آزاد، خود گرده‌افشانی و گرده‌افشانی با ارقام میشن، کنسروالیا، سویلانا و والانولیا) انجام شد. به منظور تعیین اثر اخته کردن گل‌ها در این نوع مطالعات، آزمایش در شش شاخه دیگر تکرار گردید، با این تفاوت که گل‌ها بلافاصله قبل از شکوفایی اخته شدند. نتایج نشان داد که رقم کرونایکی خود ناسازگار است. این رقم با والانولیا ناسازگار و با ارقام میشن، کنسروالیا و سویلانا سازگار یا ‌سازگار نسبی می‌باشد. نتایج نشان داد که اخته کردن گل‌ها تاثیری در نتایج ناسازگاری گرده ندارد و در این گونه مطالعات ضروری نیست. بررسی صفات کمّی نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه تنوع قابل توجهی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Pollen-incompatibility Relationships in Olive Cultivar Koroneiki and the Effect of Flower Emasculation on the Results

نویسنده [English]

  • Esmaeil Seifi 1
چکیده [English]

One of the problems in growing olive trees is pollen-incompatibility. This study was conducted in Gorgan climatic condition to determine the self-incompatibility of olive cv Koroneiki and to select the suitable pollenizers. Randomized complete block design with three replication (trees) and six treatments including open pollination, self pollination, Mission, Conservalia, Sevilana and Valanolia were used. To study the effect of flower emasculation in such studies, another experiment was conducted after emasculating the flowers before blooming. The results showed that Koroneiki was self-incompatible. It was incompatible with Valanolia and partially compatible or compatible with Mission, Conservalia and Sevilana. The study also showed that emasculating the flower did not have any effect on the obtained results and is not necessary in such experiments. The study of quantitative traits showed that there was a considerable variation among the cultivars. The study of quantitative traits showed that there was a considerable variation among the cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-incompatibility
  • index of incompatibility
  • pollenizer