بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و بررسی تنوع ژنتیکی 15 رقم انگور در محل کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. در برخی صفات کلیدی دستورالعمل آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری، از جمله تراکم کرک‌های خوابیده بین رگبرگ-های اصلی در سطح زیرین پهنک، تراکم کرک‌های ایستاده روی رگبرگ‌های اصلی در سطح زیرین پهنک، تاولی شدن سطح رویی پهنک در برگ بالغ، رنگ آنتوسیانین رگبرگ‌های اصلی در سطح رویی پهنک، تراکم کرک‌های خوابیده نوک در شاخه جوان و رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوان که ضرایب تغییرات بالاتری نشان دادند، دارای تنوع بیشتری در بین ارقام انگور بودند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین برخی صفات مهم در تفکیک و تمایز ارقام وجود دارد. تجزیه خوشه‌ای بر اساس کلیه صفات اندازه‌گیری شده به روش وارد صورت گرفت، که در نهایت در فاصله 5، ارقام را به چهار گروه تقسیم‌بندی نمود. رقم کشمشی بیدانه قوچان در گروه جداگانه قرار گرفت، و در بین برخی ارقام در سایر گروه‌ها نیز تشابه نسبتا بالایی (بیش از 80 درصد) وجود داشت. نتایج نشان داد که صفات کلیدی دستورالعمل دارای تنوع بالایی بوده و به لحاظ یکنواختی و پایداری، به خوبی قادر به تفکیک و تمایز ارقام می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه بررسی این ارقام در شرایط کاملا یکسان انجام گرفته است، می‌‌تواند گزینش برای صفات مورد مطالعه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Variation of Some Grape Cultivars Based on Morphological Traits

نویسندگان [English]

  • Reza Moosazadeh 1
  • Gholamhosain davarynejad 1
  • Mahmoud shoor 1
  • Ali tehranifar 1
  • Ali Mokhtaryan 2
2 Academic of the Faculty of Agriculture and Natural Resources Research Center of Khorasan razavi, Breeding Research Department and Seed and Plant Improvement
چکیده [English]

This research was conducted to study morphological and evaluation of genetic diversity of 15 grape cultivars in Collections of Agriculture and Natural Resources, Research Center of Khorasan razavi based on completely randomized design with four replications. Results showed extensive range of variations among cultivars and measured traits. In some key traits of tests for Distinctness Uniformity and Stability descriptor including density of prostrate hairs between main veins on lower side of blade, density of erect hairs on main veins on lower side of blade and blistering of upper side of blade in mature leaf, anthocyanin coloration of main veins on upper side of blade surface, density of prostrate hairs on the shoot tip in young shoot and color of upper side of blade in young leaf, showed highest diversity coefficient, that is more diversity among studied grape cultivars. The results of correlation coefficients showed positive and significant correlation among some important traits in cultivars breakdown and distinctness. The cluster analysis was done based on all measured traits with ward method, finally in distance 5, the cultivars were classified to four groups. The cultivar of Keshmeshi bidaneh Ghochan located in separate group, and in among some cultivars of other groups were rather high similarity. Results showed high diversity of key traits and in terms of uniformity and stability were able to breakdown and distinctness cultivars. Therefore to reason of cultivars evaluation in similar qualification, may have selection based on studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Correlation coefficient
  • genetic diversity
  • Grape Cultivars