ارزیابی اثرات کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی کلزا (Brassica napus L.) آزمایشی در سال زراعی 1392-1391 به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی و با 3 تکرار در دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. در این آزمایش، عناصر ریزمغذی در شش سطح: شاهد، سولفات روی (2 و 4 میلی‌لیتر در لیتر)، سولفات آهن (2 و 4 میلی‌لیتر در لیتر)، و توام سولفات روی و آهن (2+2 میلی‌لیتر در لیتر) و کودهای زیستی: شاهد، تلقیح با تیوباسیلوس همراه گوگرد و تلقیح توام نیتروکارا و تیوباسیلوس همراه گوگرد بود. نتایج نشان داد که کاربرد توأم تیوباسیلوس و نیتروکارا بین 9 تا 32 درصد نسبت به عدم کود زیستی و محلول‌پاشی توأم روی و آهن نیز بین 15 تا 50 درصد صفات را بهبود بخشید. اما، کاربرد توأم کود زیستی و ریزمغذی، منجر به افزایش اثرات بر صفات مورد مطالعه از قبیل وزن خورجین، وزن دانه یک خورجین، تعداد روز تا خورجین‌دهی، عملکرد زیست توده، تعداد دانه و عملکرد دانه شد، همچنین، مقدار (4 میلی‌لیتر در لیتر آهن و روی)تاثیر بیشتری بر صفات داشت. به نظر می‌رسد کودهای زیستی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد و عملکرد محصول کلزا را نیز افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of biological fertilizers and micronutrient elements effects on yield and some agronomic traits in rapeseed (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • rozita jashni
  • Esfandiar fateh
  • Amir Aynehband
چکیده [English]

In order to evaluate of biological fertilizers and micronutrient elements effects on yield and some agronomic traits in rapeseed (Brassica napus L.), an experimental was performed as factorial arrengement based on randomized complete blocks design with three replications in 2012-13 in Research Station of Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. In this experiment, micronutrient elements were in six levels: (no utilizing of fertilizer as check, sulphat (2 and 4 ml.lit1-), iron sulphat (2 and 4 ml.lit1-) and combination of zinc and iron fertilizers (2ml.lit1-)) and biological fertilizers : (non-inoculation, seed inoculation with Thiobacillus and Nitrocara + Thiobacillus bacteria with sulfur. The results showed that the combined use of Thiobacillus and Nitrocara 9 to 32% compared to non use of biological fertilizer and also concurrent spraying of zinc and iron were between 15 to 50 improved the studied traits. But, concurrent use of bio-fertilizers and micro nutrients, increased positive affect of the studied traits such as weight of pod, grain weight in a pod, day to, biomass yield, grain per pod and grain yield, the value of (4 ml.lit1- iron and zinc) had a greater impact on the studied traits. Sounds like biological fertilizers can be suitable alternative to chemical fertilizer and increase the yield of rapeseed too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomic traits
  • Iron
  • Rapeseed. Thiobacillus
  • Zinc